PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - "ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ W OBIEKTACH PROKURATUR REJONOWYCH OKRĘGU GORZOWSKIEGO"

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 września 2016 r.

PO IV G 213. 32. 2016

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ III

 

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 19.09.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

 

PYTANIE  1:

 

„ W związku z udzielonymi odpowiedziami z dnia 19.09.2016 r., prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Wykonawca posiadający własną grupę interwencyjną może polegać na podwykonawstwie
w zakresie grupy interwencyjnej?”

 

ODPOWIEDŹ:

 

W związku z tym, że pytanie od Wykonawcy wpłynęło 19.09.2016 r., tj. po upływie  połowy wyznaczonego terminu składania ofert,  działając zgodnie z art. 38 ust. 1a i art. 38 ust. 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający pozostawia pytanie do treści SIWZ bez odpowiedzi.

 

 

UWAGA! MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający w trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA/SIWZ
W ZAKRESIE FORMULARZA OFERTOWEGO- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ.

 

M O D Y F I K A C J A

 

W pkt 3 i 4 załącznika nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy

 

WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ pkt 3 i 4  ORAZ DODAJE SIĘ pkt 5, KTÓRE PO ZMIANIE OTRZYMUJĄ BRZMIENIE:

 

 

„3. Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia następującą liczbę osób o stażu pracy

w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat: …………….

 

4.  Wykonawca posiada własne grupy interwencyjne w następującej liczbie lokalizacji prokuratur okręgu gorzowskiego:  …………….

 

5. Jako osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom realizację następujących zadań będących w zakresie przedmiotu zamówienia publicznego:       

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..”

 

RESZTA ZAPISÓW FORMULARZA OFERTOWEGO- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

 

UWAGA! ZAMAWIAJACY W ZWIĄZKU Z DOKONANĄ MODYFIKACJĄ NIE ZMIENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

 

Powyższą odpowiedź na pytanie do treści SIWZ oraz modyfikację treści SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 20.09.2016 r.

Zmodyfikowaną treść załącznika nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 20.09. 2016 r.

 

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZĄ MODYFIKACJĘ TREŚCI SIWZ.

 

                                                                                 

                                                                                           Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y       

p. o. Zastępcy

Prokuratora Okręgowego

Andrzej Wieczorek zalacznik_nr_1_3073502016_3.doc      Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (poprawiony)