PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - "ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ W OBIEKTACH PROKURATUR REJONOWYCH OKRĘGU GORZOWSKIEGO"

                                                                                               Gorzów Wlkp.   22.09.2016 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 22.09.2016 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Świadczenie usług ochrony osób i mienia
w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

W dniu 22.09.2016 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 292.383,35 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 2. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otwierał oferty. Podczas otwierania ofert informował obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert:

 

1. Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 18

61-361 Poznań

cena: 421.190, 40 zł brutto

Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia następującą liczbę osób o stażu pracy

w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat: 14

Wykonawca posiada własne grupy interwencyjne w następującej liczbie lokalizacji prokuratur okręgu gorzowskiego: 0

 

2. Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES”

ul. Wyszyńskiego 11-13

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 368.742, 00 zł brutto

Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia następującą liczbę osób o stażu pracy

w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat: 14

Wykonawca posiada własne grupy interwencyjne w następującej liczbie lokalizacji prokuratur okręgu gorzowskiego: 5

 

Podczas otwarcia ofert obecni byli:

-Renata Papaj- Członek Komisji Przetargowej;

-Urszula Kisiel- Członek Komisji Przetargowej;

-Mateusz Piechaczek- Członek Komisji Przetargowej;

-Paulina Karbowiak- Sekretarz;

-Krzysztof Kowalczyk- Dyrektor Finansowo-Administracyjny Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp.;

- przedstawicielka firmy: Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES”.

 

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia 22.09.2016 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

 

 

 

sporządził: Paulina Karbowiak

 

                   22.09.2016 r.

                  (data i podpis)                                                                            

ZATWIERDZAM

 

                        p. o. Zastępcy

   Prokuratora Okręgowego

                   Andrzej Wieczorek

 (podpis Kierownika Jednostki

  lub osoby upoważnionej)