PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

                                              Gorzów Wlkp., 29. 09. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz
w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 2

złożoną przez

KONCESJONOWANĄ FIRMĘ OCHRONY MIENIA „HERKULES”

 ul. Wyszyńskiego 11-13,

66-400 Gorzów Wlkp.

z ceną  oferty brutto – 368.742, 00 zł

Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia następującą liczbę osób o stażu pracy

w usługach ochrony osób i mienia co najmniej 5-lat: 14

Wykonawca posiada własne grupy interwencyjne w następującej liczbie lokalizacji prokuratur okręgu gorzowskiego: 5

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100,00 pkt.

Oferta nr 2  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 2 oferty. Wszystkie oferty są ważne.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, którzy złożyli oferty,  streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia- znaczenie 14 % (maks. 14 pkt)

Posiadanie własnych grup interwencyjnych w lokalizacjach prokuratur okręgu gorzowskiego- znaczenie 26% (maks. 26 pkt)

 

Liczba pkt w kryterium CENA- znaczenie 60%

Liczba pkt w kryterium DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA -znaczenie 14%

Liczba pkt w kryterium POSIADANIE WŁASNYCH GRUP INTERWENCYJNYCH W LOKALIZACJACH PROKURATUR OKRĘGU GORZOWSKIEGO- znaczenie 26%

Razem

Oferta nr 1

 

Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 18

61-361 Poznań

 

421.190, 40

14 osób

0 lokalizacji

53,00

14,00

0,00

67,00 pkt

Oferta nr 2

 

Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES”

ul. Wyszyńskiego 11-13

66-400 Gorzów Wlkp.

 

368.742, 00

14 osób

5 lokalizacji

60,00

14,00

26,00

100,00 pkt

 

 

 

                                                                                                                                                  Z A M A W I A J Ą C Y

p. o. Zastępcy

Prokuratora Okręgowego

Andrzej Wieczorek