PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 października 2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 07.10.2016 r.

 

PYTANIE  1:

„Czy możliwe jest dokonanie wizji lokalnej przez przedstawicieli Wykonawcy?”

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Zamawiający informuje, iż dopuścił możliwość dokonania wizji lokalnej w pkt III ppkt 2 SIWZ.

 

 

PYTANIE  2:   

„Czy w przypadku wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. Poz. 2008) Zamawiający przewiduje podwyższenie dla Wykonawcy, który wygra przetarg, wysokości wynagrodzenia w związku z koniecznością dostosowania przez ów Wykonawcę wysokości wynagrodzenia dla zleceniobiorców od dnia 1 stycznia 2017 roku?

Przykład: Wykonawca X zatrudnia w pierwszych miesiącach sprzątania (aż do końca grudnia 2016 r.) swoich pracowników na podstawie umowy zlecenia za kwotę 5,50 zł netto za godzinę (160 godzin miesięcznie). Daje to łączny koszt wynagrodzenia po stronie Wykonawcy w wysokości 1043,27 zł miesięcznie. Nowe przepisy narzucają na Wykonawcę, aby od 1 stycznia 2017 roku stosował przy umowach cywilnoprawnych stawkę za roboczogodzinę w wysokości 13 zł brutto. Daje to łączny koszt wynagrodzenia po stronie Wykonawcy (zakładając również 160 godzin miesięcznie) w wysokości 2508,69 zł miesięcznie. W takim wypadku różnica w kosztach Wykonawcy będzie wynosiła 1465,42 zł miesięcznie.

Czy w takim przypadku Zamawiający przewiduje od 1 stycznia 2017 r. podwyższenie wysokości wynagrodzenia (o różnicę 1465, 42 zł na jednym pracowniku) dla Wykonawcy w związku z koniecznością dostosowania przez Wykonawcę X wysokości wynagrodzenia dla zleceniobiorców Wykonawcy X.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien w cenie swej oferty uwzględnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. Więcej informacji na temat możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy Zamawiający zawarł
w pkt XXII SIWZ Warunki umowy.

 

Powyższe odpowiedzi na pytania do treści SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 11.10.2016 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ.

 

                                                                                 

                                                                                            Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y       

Prokurator Okręgowy

Agnieszka Leszczyńska