PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 października 2016 r.

PO IV G 213.37.2016

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 20.10.2016 r.

 

PYTANIE  1:

„W której pozycji ująć ponowny montaż oraz demontaż opraw oświetleniowych zamontowanych na korytarzach piętro I i II ?”

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Zamawiający informuje, iż demontaż oraz ponowny montaż opraw oświetleniowych zamontowanych na korytarzach I i II piętra należy ująć w poz. nr 33 przedmiaru robót w ten sposób, iż na demontaż
i ponowny montaż opraw oświetleniowych zamontowanych na korytarzach I i II piętra należy przyjąć dodatkowo 1 r-g na każdą oprawę, czyli: 23 r-g dla opraw II piętra oraz 23 r-g dla opraw I piętra.

 

PYTANIE  2:   

„Kto przejmuje gwarancje za zamontowane oprawy- demontaż i ponowny montaż opraw ?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Zamawiający informuje, że demontaż i ponowny montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producentów opraw oświetleniowych. Należy założyć, iż gwarancja obowiązywać będzie nadal
w terminie przewidzianym przez producenta, aż do czasu jej wygaśnięcia.

 

 

 

Powyższe odpowiedzi na pytania do treści SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 25.10.2016 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ.

 

                                                                                 

                                                                                            Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y

       p. o. Zastępcy

Prokuratora Okręgowego

Andrzej Wieczorek