PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2016 r. 

PO IV G 213.37.2016

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro” do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z DNIA 25.10.2016 r.

 

PYTANIE  1:

„Odnośnie pytania nr 2 przejęcia gwarancji Wykonawcy instalacji elektrycznej. W 2015 roku został przeprowadzony remont instalacji elektrycznej, na którą Wykonawca udzielił gwarancji 60 miesięcy. Kto przy demontażu i ponownym montażu opraw przejmuje gwarancję na zamontowane oprawy??. Jest to ingerencja w instalację elektryczną innego Wykonawcy na którą została udzielona gwarancja 60 miesięcy (nadal obowiązuje). ”

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Zamawiający informuje, iż nowy wykonawca robót powinien udzielić nowej deklarowanej gwarancji na zamontowane oprawy oświetleniowe przy ich demontażu i ponownym montażu.

 

 

Powyższą odpowiedź na pytanie do treści SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 27.10.2016 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZĄ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ.

 

                                                                                 

                                                                                              Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y

    p. o. Zastępcy

Prokuratora Okręgowego

Andrzej Wieczorek