PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

                                              Gorzów Wlkp., 31.10.2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 8

złożoną przez

 F.H.U. TĘCZA-BIS Agnieszka Pajer-Bankiel

ul. Macieja Jargonia 14

40-748 Katowice

z ceną  oferty brutto – 469.938, 00 zł

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w ustawie

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 6

Wykonawca powierzy czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia następującej liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu: 5

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100,00 pkt.

Oferta nr 8  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 13 ofert.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, którzy złożyli oferty,  streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych- liczba osób

Zatrudnianie na umowę o pracę- liczba osób

Liczba pkt w kryterium CENA- znaczenie 60%

(maks. 60 pkt)

 

Liczba pkt w kryterium zatrudnianie osób niepełnosprawnych- znaczenie 20% (maks. 20 pkt)

Liczba pkt w kryterium zatrudnianie na umowę o pracę- znaczenie 20%

(maks. 20 pkt)

Razem

Oferta nr 1

 

Jantar 2 Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

 

848.839,88

6

6

33,00

20

20

73,00 pkt

Oferta nr 2

 

Hetman Sp. z o.o. w organizacji

ul. Promienista 121

60-141 Poznań

 

537.600,00

6

5

52,00

20

20

92,00 pkt

Oferta nr 3

 

MEGA-COR

ul. Kusocińskiego 10/24

59-920 Bogatynia

348.877,20

6

5

-

-

-

OFERTA ODRZUCONA

Oferta nr 4

 

Konsorcjum firm:

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. (Lider)

Klinet Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55

01-267 Warszawa

 

484.532,16

9

8

58,00

20

20

98,00 pkt

Oferta nr 5

 

Konsorcjum firm:

Clar System S.A. (Lider)

Clar Serwis Sp. z o.o.

Solcom Bayard Sp. z o.o.

ul. Janickiego 20B

60-542 Poznań

 

626.623,48

6

6

45,00

20

20

85,00 pkt

Oferta nr 6

 

Impuls Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 17B

66-400 Gorzów Wlkp.

 

754.236,00

12

12

37,00

20

20

77,00 pkt

Oferta nr 7

 

Impel Cleaning Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

 

704.538,52

6

6

40,00

20

20

80,00 pkt

Oferta nr 8

 

F.H.U. TĘCZA-BIS Agnieszka Pajer-Bankiel

ul. Macieja Jargonia 14

40-748 Katowice

 

469.938,00

6

5

60,00

20

20

100,00 pkt

Oferta nr 9

 

Konsorcjum firm:

ORION NEXT SP. Z O.O. (Lider)

ORION SP. Z O.O.

ul. Rogowska 127

54-440 Wrocław

 

865.443,60

7

7

32,00

20

20

72,00 pkt

Oferta nr 10

 

MULTISERVICE SP. Z O.O.

ul. Artyleryjska 3H

 

1.146.904,08

15

15

25,00

20

20

65,00 pkt

Oferta nr 11

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAWI” Sp. z o.o.

ul. Boranta 6

61-608 Poznań

 

1.177.167,60

6

9

24,00

20

20

64,00 pkt

Oferta nr 12

 

Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES”

ul. Wyszyńskiego 11-13

66-400 Gorzów Wlkp.

 

1.031.194,08

9

9

28,00

20

20

68,00 pkt

Oferta nr 13

 

Poziom Sp. z o.o.

ul. Mieszka I 39

66-400 Gorzów Wlkp.

 

781.808,72

9

9

36,00

20

20

76,00 pkt

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Z A M A W I A J Ą C Y

                                                                                                                                   Prokurator Okręgowy

                                                                                                                                  Agnieszka Leszczyńska