PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

                                              Gorzów Wlkp., 15.11.2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku Prokuratury Okręgowej
i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 7

złożoną przez

PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI

Różanki, ul. Gorzowska 7

66-415 Kłodawa

z ceną  oferty brutto – 371.498,72 zł

terminem realizacji zamówienia: 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy,

okresem gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100,00 pkt.

Oferta nr 7  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 7 ofert.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, którzy złożyli oferty,  streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Termin realizacji zamówienia

Okres gwarancji
i rękojmi

Liczba pkt w kryterium CENA- znaczenie 60%

(maks. 60 pkt)

 

Liczba pkt
w kryterium termin realizacji zamówienia – znaczenie 25% (maks. 25 pkt)

Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi– znaczenie 15% (maks. 15 pkt)

Razem

Oferta nr 1

 

 Usługi Budowlane Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

 

392.679,76

95 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

60 miesięcy

57,00

21,00

15

93,00 pkt

Oferta nr 2

 

Zakład Ogólnobudowlany TADBUD Józef Żybura

Chwalęcice, ul. Lotniskowa 8

64-415 Kłodawa

 

459.170,18

110 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

48 miesięcy

49,00

18,00

7

74,00 pkt

Oferta nr 3

 

F.H.U. SABPOL II Sebastian Lityński

ul. Okrężna 25A

74-100 Wirów

 

799.526,89

120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

60 miesięcy

28,00

17,00

15

60,00 pkt

Oferta nr 4

 

DXP- BUDOWNICTWO ŚWIĄTEK, WIŚNIOWSKI SP. JAWNA

ul. Podmiejska 20

66-400 Gorzów Wlkp.

 

475.694,35

120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

48 miesięcy

47,00

17,00

7

71,00 pkt

Oferta nr 5

 

PPUH „BUDMAR” MARCIN BARNA

ul. Gwiaździsta 3/82

66-400 Gorzów Wlkp.

478.609,16

120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

60 miesięcy

47,00

17,00

15

79,00 pkt

Oferta nr 6

 

Zakład Instalacyjno-Budowlany Kanbud Wiesław Kaniewski

ul. Walczaka 23A

66-400 Gorzów Wlkp.

392.112,93

120 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

60 miesięcy

57,00

17,00

15

89,00 pkt

Oferta nr 7

 

PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI

Różanki, ul. Gorzowska 7

66-415 Kłodawa

 

371.498,72

80 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

60 miesięcy

60,00

25,00

15

100,00 pkt

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Z A M A W I A J Ą C Y

p. o. Zastępcy

Prokuratora Okręgowego

Andrzej Wieczorek