PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

Ogłoszenie nr 349823 - 2016 z dnia 2016-11-23 r.

 

Gorzów Wielkopolski: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu
 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 323850-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, krajowy numer identyfikacyjny 000569496, ul. ul. Moniuszki  2, 66-400  Gorzów Wielkopolski, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. +48957392000, faks +48957392005, e-mail sekretariat@prokuratura-gorzow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Organ ochrony prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

PO IV G 213.37.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.(I i II piętro), w tym m.in. 1) malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach i na klatkach schodowych, 2) wymianę wykładzin i naprawę podłóg, 3) montaż tzw. sufitów podwieszanych, 4) wymianę przerdzewiałych i zakamienionych zaworów wody wraz z wykonaniem swobodnego dostępu do nich, 5) przekonstruowanie niektórych nieotwieranych okien, 6) renowację wskazanych elementów budynku, 7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do siwz z uwzględnieniem oświadczenia projektanta- zał. 9 do siwz. Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) przedmiotowy remont nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45432100-5, 45442110-1, 45421000-4, 39370000-6, 45421152-2, 45421146-9,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 520317.17
Waluta PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 7
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI,  biuro@drew-plast.biz,  Różanki, ul. Gorzowska 7,  66-415 ,  Kłodawa,  kraj/woj. lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 371498,72 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 371498,72 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 799526,89 
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.