PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2017.03.28 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 marca 2017 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 27. 03. 2017 r.

 

PYTANIE  1:

„ Wnoszę o modyfikację par. 7 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, potwierdzone protokołem odpowiednio niewykonania lub nienależytego wykonania usługi (…)’’

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Proponowana zmiana jest tożsama z już zawartym zapisem.

 

 

PYTANIE  2:     

„ Wnoszę o wprowadzenie do par.7 Umowy zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych w par.7. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’.

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wykonawca ma wykonywać usługi w sposób terminowy i rzetelny.

 

 

PYTANIE  3:     

„ Wnoszę o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia – załącznika nr 4 do SIWZ,  jako skutecznego
w formie faksu lub w formie e-maila w terminie wskazanym w art.24 ust.5 pkt.11 – tj. 3 dni.

Oświadczenie złożone w formie faksu lub e-maila zostanie również wysłane w formie pisemnej – pocztą polecony. Prośba wykonawcy wynika z faktu, iż koszty złożenia oferty wzrosły, w ramach nowelizacji ustawy z dnia  22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (zwaną dalej ,,Ustawą’’).  Złożenie oświadczenia w terminie 3 dni w formie faksu czy też e-maila, pozwoli Zamawiającemu na dokonanie oceny, czy zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki określone w art.24 ust.1 pkt.23 Ustawy i czy podlega on wykluczeniu. Ponadto ustawodawca nie wskazał w treści art.24 ust.5 pkt.11, iż powyższe oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej w terminie 3 dni, stąd wniosek o wyrażenie zgody na przesłanie oświadczenia we wskazanym powyżej terminie faksem lub e-mailem jest pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.”

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia- załącznika nr 4 do SIWZ, jako skutecznego

w formie faksu lub w formie e-maila w terminie wskazanym w art. 24 ust. 11 ustawy P.z.p. – tj. 3 dni.

 

Powyższe odpowiedzi na pytania do treści SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu: 28.03.2017 r.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ.

 

                                                                                 

                                                                                            Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y       

Prokurator Okręgowy

Agnieszka Leszczyńska