PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2017.03.31 - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

                                                                                               Gorzów Wlkp., 31.03.2017 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 31.03.2017 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”.

W dniu 31.03.2017 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 523.644,89 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 7. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otwierał oferty. Podczas otwierania ofert informował obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert:

 

1. Hetman Sp. z o.o. w organizacji

ul. Promienista 121

60-141 Poznań

cena: 898.200,00 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 5, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

 

2. Sekret Security Sp. z o. o.

ul. Bierzarina 43

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 746.090,38 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 4, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

 

3. Konsorcjum firm:

Clar System S.A. (Lider)

Clar Serwis Sp. z o.o.

Solcom Bayard Sp. z o.o.

ul. Janickiego 20B

60-542 Poznań

cena: 500.332,32 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 4, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

 

4. Konsorcjum firm:

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

Klinet Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55

01-267 Warszawa

cena: 434.284,32 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 4, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

 

5. RAVEN J.M. Kruk Sp. J.

Al. Wojska Polskiego 37

65-764 Zielona Góra

cena: 637.428,10 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 0, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

                                                                                                                 

6. Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES”

ul. Wyszyńskiego 11-13

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 1.077.297,12 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 4, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

 

7. Konsorcjum firm:

Poziom Sp. z o.o.

Poziom Serwis Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 89E

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 704.976,96 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 5, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

 

 

 

 

Podczas otwarcia ofert obecni byli:

-Andrzej Majkut- Przewodniczący;

-Renata Papaj- Członek Komisji Przetargowej;

-Urszula Kisiel- Członek Komisji Przetargowej;

-Paulina Karbowiak- Sekretarz;

-Krzysztof Kowalczyk- Dyrektor Finansowo-Administracyjny Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp.;

- przedstawiciele firm: RAVEN J.M. Kruk Sp. J., Konsorcjum: Poziom Sp. z o.o., Poziom Serwis Sp. z o.o., Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES”.

 

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia 31.03.2017 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
.

 

 

 

 

sporządził: Paulina Karbowiak

 

                   31.03.2017 r.

                  (data i podpis)                                                                            

ZATWIERDZAM

 

Zastępca

   Prokuratora Okręgowego

                   Andrzej Wieczorek

 (podpis Kierownika Jednostki

  lub osoby upoważnionej)