PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

                                              Gorzów Wlkp., 19.04.2017 r.

 

                                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY           

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 4

złożoną przez

Konsorcjum firm:

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

Klinet Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55

01-267 Warszawa

 

z ceną  oferty brutto – 434.284, 32 zł

Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 4, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100,00 pkt.

Oferta nr 4  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 7 ofert. Wszystkie oferty są ważne.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, którzy złożyli oferty,  streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Wysokość kary umownej  za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy

Ilość ekologicznych środków czystości, które będą stosowane do realizacji przedmiotu zamówienia, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej

Liczba pkt w kryterium CENA- znaczenie 60%

(maks. 60 pkt)

 

Liczba pkt w kryterium wysokość kary umownej za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy– znaczenie 30% (maks. 30 pkt)

 

Liczba pkt w kryterium stosowanie ekologicznych środków czystości– znaczenie 10% (maks. 10 pkt)

 

Razem

Oferta nr 1

 

Hetman Sp. z o.o. w organizacji

ul. Promienista 121

60-141 Poznań

 

898200,00

300 zł

5

28,00

20

10

58,00 pkt

Oferta nr 2

 

Sekret Security Sp. z o. o.

ul. Bierzarina 43

66-400 Gorzów Wlkp.

 

746090,40

300 zł

4

34,00

20

10

64,00 pkt

Oferta nr 3

 

Konsorcjum firm:

Clar System S.A. (Lider)

Clar Serwis Sp. z o.o.

Solcom Bayard Sp. z o.o.

ul. Janickiego 20B

60-542 Poznań

 

500332,32

200 zł

4

51,00

10

10

71,00 pkt

Oferta nr 4

 

Konsorcjum firm:

Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

Klinet Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 55

01-267 Warszawa

 

434284,32

500 zł

4

60,00

30

10

100,00 pkt

Oferta nr 5

 

RAVEN J.M. Kruk Sp. J.

Al. Wojska Polskiego 37

65-764 Zielona Góra

 

637428,00

500 zł

0

40,00

30

0

70,00 pkt

Oferta nr 6

 

Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia „HERKULES”

ul. Wyszyńskiego 11-13

66-400 Gorzów Wlkp.

1077297,12

500 zł

4

24,00

30

10

64,00 pkt

Oferta nr 7

 

Konsorcjum firm:

Poziom Sp. z o.o.

Poziom Serwis Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 89E

66-400 Gorzów Wlkp.

 

704976,96

200 zł

5

36,00

10

10

56,00 pkt

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Z A M A W I A J Ą C Y

                                                                                                                                   Prokurator Okręgowy

                                                                                                                                  Agnieszka Leszczyńska