PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2017-05-05 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Ogłoszenie nr 78707 - 2017 z dnia 2017-05-05 r.

Gorzów Wielkopolski: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 78676-2017
Data: 05/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prokuratura Okręgowa, Krajowy numer identyfikacyjny 000569496, ul. ul. Moniuszki  2, 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48957392000, e-mail sekretariat@prokuratura-gorzow.pl, faks +48957392005. 
Adres strony internetowej (url): www.prokuratura-gorzow.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: IV
Punkt: 6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Waluta: PLN 20170505_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_udzieleniu_zamowienia.docx