PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

                                              Gorzów Wlkp., 08.05.2017 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie”
z kwotą, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego
w wysokości: 489.329,29 zł brutto.

 

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.): „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;”.

Uzasadnienie faktyczne:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr  69830 – 2017 z dnia 20.04.2017 r. nie złożono żadnych ofert.

 

 

 

                                                                                                                                              Z A M A W I A J Ą C Y

  Prokurator Okręgowy
Agnieszka Leszczyńska