PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2017-05-26 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

                                                                                                       Gorzów Wlkp., 26.05.2017 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Sporządzony w dniu 26.05.2017 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Przebudowa klatki schodowej wraz
z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie”.

W dniu 26.05.2017 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 489.329,29 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 1. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otworzył ofertę. Podczas otwarcia poinformował obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert:

 

1. PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki

Różanki, ul. Gorzowska 7

66-415 Kłodawa

cena: 525.270,00 zł brutto

termin realizacji zamówienia- 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

deklarowany okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia- 36 miesięcy.

 

 

 

Podczas otwarcia ofert obecni byli:

-Andrzej Majkut- Przewodniczący;

-Renata Papaj- Członek Komisji Przetargowej;

-Urszula Kisiel- Członek Komisji Przetargowej;

-Paulina Karbowiak- Sekretarz;

-Krzysztof Kowalczyk- Dyrektor Finansowo-Administracyjny Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp.;

- przedstawiciel firmy: PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI- p. Sebastian Mazowiecki.

 

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia 26.05.2017 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
.

 

 

 

 

sporządził: Paulina Karbowiak

 

                   26.05.2017 r.

                  (data i podpis)                                                                            

ZATWIERDZAM

 

Zastępca  Prokuratora Okręgowego

                   Andrzej Wieczorek

(podpis Kierownika Jednostki 

lub osoby upoważnionej)

  protokol_z_otwarcia_ofert_26_05_2017.doc