PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2017-06-19 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

                                              Gorzów Wlkp., 19.06.2017 r.

 
                                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY           

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 1

złożoną przez

firmę:

PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki

Różanki, ul. Gorzowska 7

66-415 Kłodawa

 

z ceną  oferty brutto: 525.270,00 zł brutto

terminem realizacji zamówienia- 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

deklarowanym okresem gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia-
36 miesięcy.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 90,00 pkt.

Oferta nr 1  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 1 ofertę.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, którzy złożyli oferty,  streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Termin realizacji zamówienia

Deklarowany okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia

Liczba pkt w kryterium cena oferty- znaczenie 60%

(maks. 60 pkt)

 

Liczba pkt w kryterium termin realizacji zamówienia – znaczenie 30% (maks. 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji i rękojmi– znaczenie 10% (maks. 10 pkt)

 

Razem

 

OFERTA NR 1

PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki

Różanki, ul. Gorzowska 7,

66-415 Kłodawa

 

525.270,00

150 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY

36 miesięcy

60,00

30,00

0,00

90,00 pkt

 

                                                                                                                                                                              

`                                               Z A M A W I A J Ą C Y

Zastępca
Prokuratora Okręgowego

Andrzej Wieczorek Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc