PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2017-07-14 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Gorzów Wielkopolski: Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

Ogłoszenie nr 108004 - 2017 z dnia 2017-07-14 r.

Gorzów Wielkopolski: Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 504726-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, krajowy numer identyfikacyjny 000569496, ul. ul. Moniuszki  2, 66-400  Gorzów Wielkopolski, państwo Polska, woj. lubuskie, tel. +48957392000, faks +48957392005, e-mail sekretariat@prokuratura-gorzow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Organ ochrony prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

PO VII WB 261.13.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiot zamówienia obejmuje: Przebudowę klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie, w tym m.in.: 1)roboty budowlane: wyburzeniowe, zamurowania, demontaż istniejącej klatki, wykucia otworów drzwiowych, poszerzenia istniejących otworów drzwiowych wewnętrznych; 2)montaż systemowej, tymczasowej klatki schodowej, demontaż jej po wykonanych pracach wewnątrz budynku; 3)montaż systemowych nadproży strunobetonowych NSB 72/120 i NSB100/120 nad projektowanymi i poszerzanymi otworami drzwiowymi; 4)wykonanie projektowanych stropów w przestrzeni klatki schodowej; 5)wykonanie projektowanej konstrukcji klatki schodowej wg proj. konstrukcji; 6)wykonanie projektowanych biegów klatki schodowej i spoczników wg proj. konstrukcji; 7)wykonanie ścian działowych w zabudowie lekkiej; 8)wykonanie nowych oraz remont i przebudowa istniejących instalacji elektrycznych wewnętrznych (wg. projektu instalacji elektrycznych); 9)wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w suficie podwieszanym w pomieszczeniu 2.1 10)wymiana i wykonanie warstw wykończeniowych posadzek; 11)montaż sufitów podwieszanych; 12)montaż balustrad wewnętrznych w przestrzeni klatki schodowej; 13)montaż drzwi wewnętrznych; 14)montaż gaśnic proszkowych; 15)wymiana drzwi wewnętrznych; 16)montaż wycieraczki wejściowej; 17)roboty wykończeniowe: wyprawy tynkarskie, szpachlowanie, malowanie; 18)inne roboty budowlane wskazane na rysunkach projektu; 19)sporządzanie rysunków powykonawczych - na bieżąco w miarę postępu robót; 20)wykonanie Dokumentacji Powykonawczej (DP), zawierającej m.in.: a)DP - architektura i konstrukcja – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, b)DP - branża elektryczna – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, c) DP - branża sanitarna – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, Dokumentacja sporządzona w wersji elektronicznej winna być zapisana na płytach DVD w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, PRO-NORMA przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe doc, rtf, txt, pdf, ath; rysunki techniczne dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszej siwz z uwzględnieniem oświadczenia projektanta- zał. 8 do siwz.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45215000-7, 45410000-4, 45431000-7, 45442100-8, 45421000-4, 45331100-7, 45113000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT596743.04
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI,  biuro@drew-plast.biz,  Różanki, ul. Gorzowska 7,  66-415 ,  Kłodawa,  kraj/woj. lubuskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 525270.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 525270.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 525270.00
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 332100.00
IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

  20170714_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.docx