PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana (parter i przyziemie)

Ogłoszenie nr 595721-N-2017 z dnia 2017-10-02 r. 
 

Prokuratura Okręgowa: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana /parter i przyziemie/. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 
Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana /parter i przyziemie/

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa, krajowy numer identyfikacyjny 000569496, ul. ul. Moniuszki  2 , 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48957392000, e-mail sekretariat@prokuratura-gorzow.pl,faks +48957392005. 
Adres strony internetowej (URL): www.prokuratura-gorzow.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Organ ochrony prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4)KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.prokuratura-gorzow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.prokuratura-gorzow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Adres: 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana /parter i przyziemie/. 
Numer referencyjny: PO VII WB 261.17.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp., w tym m.in. 1)malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach i na klatkach schodowych,2)wymianę wykładzin i naprawę podłóg,3)montaż tzw. sufitów podwieszanych,4)wymianę przerdzewiałych i zakamienionych zaworów wody wraz z wykonaniem swobodnego dostępu do nich,5)przekonstruowanie niektórych nieotwieranych okien,6)renowację wskazanych elementów budynku, 7) sporządzanie rysunków powykonawczych - na bieżąco w miarę postępu robót; 8) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej (DP), zawierającej m.in.:a)DP - architektura i konstrukcja – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,b)DP - branża elektryczna – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,c)DP - branża sanitarna – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. Dokumentacja sporządzona w wersji elektronicznej winna być zapisana na płytach DVD w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, PRO-NORMA przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe doc, rtf, txt, pdf, ath; rysunki techniczne dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem. 3.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa SIWZ wraz z załącznikami w szczególności Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ z uwzględnieniem Oświadczenia projektanta- zał. 8 do SIWZ. 4.Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) przedmiotowy remont nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 5.W przypadku powstania w trakcie realizacji prac odpadów lub elementów wymagających utylizacji za ich prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami utylizację jest odpowiedzialny Wykonawca.6. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od momentu dokonania odbioru końcowego robót - zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego – okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert.7.W zakresie czynności Wykonawcy nie leżą czynności, do których wykonania (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) zobowiązany jest Zamawiający. 8. Wszystkie prace będą wykonywane w trakcie eksploatacji budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej. 9. Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić w taki sposób, aby nie kolidowały one z funkcją użytkową budynku. Zamawiający zaleca również prowadzenie robót po godzinach pracy Prokuratury oraz w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.10.Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, a nie mającej wpływ na jej formalną ocenę.11.Projekt umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) określa prawa i obowiązki Stron Umowy w okresie jej trwania - realizacji zamówienia - w tym m.in.: szczegółowy opis sposobu dokonywania odbiorów, zasady płatności oraz warunki gwarancji. 12.We wszystkich pozycjach opisu przedmiotu zamówienia, w których zostały wskazane nazwy własne, nazwy producentów, znaki towarowe, zapisy te należy rozumieć, jako „typu” i oznaczają możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do wskazanych, tzn. nie gorszych od proponowanych w Dokumentacji Technicznej.13. Charakterystyka ogólna budynku: Budynek stanowiący przedmiot opracowania jest obiektem wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, dachem wielospadowym, krytym dachówką ceramiczną. Został on poddany modernizacji i rozbudowie w 1998 r. Pierwotna część została wzniesiona w technologii tradycyjnej w I połowie XX wieku a część dobudowana powstała w latach 1998 – 2005.Kubatura jego wynosi 10 815 m3 a powierzchnia użytkowa 2 092,90 m2 . Budynek wyposażony w instalacje: wodno–kan., c.o., elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, teletechniczną, informatyczną i monitoringu wizyjnego.14. Wymagania ogólne dotyczące wykonania zamówienia: 1) Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, ST oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 2) W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Techniczną oraz innymi przepisami obowiązującymi. 4) Dane określone w Dokumentacji Technicznej należy uważać za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji i za wiedzą projektanta. 5) Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 6) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót to takie materiały należy niezwłocznie zastąpić innymi, a roboty rozebrać na koszt Wykonawcy. 7) Wszystkie materiały stosowane przy realizacji zamówienia powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną.8) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 9)W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w załączonej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

II.5) Główny kod CPV: 

45000000-7 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45210000-2

45432100-5

45442110-1

45421000-4

39370000-6

45421152-4

45421146-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 453025,26 
Waluta: 

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i na warunkach określonych w umowie do niniejszego zamówienia, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. 2. Ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte z oferty złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe. 3. Podobne powtarzające się roboty budowlane, dla których w ofercie na zamówienie podstawowe nie wskazano cen jednostkowych, będą wyliczone w kosztorysie metodą szczegółową, przy zastosowaniu KNR, KNNR i kalkulacji własnych z uzgodnionymi wielkościami nakładów rzeczowych objętych czynnikami cenotwórczymi z poprzedniego kwartału średnich cen SEKOCENBUDU. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 80 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

80

   


II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia – max. do 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny oferta ostateczny termin zamówienia będzie wynikał ze złożonej oferty

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów


Określenie warunków: 

Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunku. 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunku. 
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu obiektu użyteczności publicznej, sklasyfikowanym wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /POKB/ w grupie 126 (ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej) obejmujące swoim zakresem prace ogólno-budowlane o podobnym charakterze w tym : a) jedna robota budowlana o wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto b) jedna robota budowlana wykonana na czynnym obiekcie o wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego wykazu robót oraz dołączonych dowodów – wzór stanowi dodatek do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. 2. dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym minimum: a) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownika budowy w ww. specjalności. b) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownika robót branży elektrycznej. Zamawiający dopuszcza możliwość sprawowania obu funkcji przez jedną osobę. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna) kierownikiem budowy musi być przedstawiciel „Lidera”. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty– według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Oświadczenie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 5. Odpowiednie pełnomocnictwa. 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  NIE

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców

    
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji zamówienia

30,00

okres gwarancji i rękojmi

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do SIWZ. 3. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).4. Istotne dla stron postanowienia w tym warunki zmiany umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w pkt XXIII SIWZ i w Projekcie umowy który stanowi zał. nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem (art. 147 ustawy P.z.p). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, w formularzu ofertowym. 4. Zabezpieczenie może być wniesione w formach określonych w art. 148 ustawy. 5. Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek: NBO O/O Zielona Góra 71 1010 1704 0009 2513 9120 0000 7. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji - oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Prokuratury Okręgowej, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. za pośrednictwem Wydziału IV Budżetowo-Administracyjnego, gdzie należy odebrać zlecenie przyjęcia dokumentu zabezpieczenia do kasy. 8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji – Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp.) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, b) termin obowiązywania gwarancji.

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Warunki zmiany umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w pkt XXIII SIWZ i w Projekcie umowy który stanowi zał. nr 7 do SIWZ. 2. Warunki zmiany umowy zostały określone § 18 Projektu umowy stanowiącym zał. Nr 7 do SIWZ. 2. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - klęskami żywiołowymi; - szczególnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie odpowiadało długości czasu, przez który roboty wstrzymano. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego; b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymaniem robót przez Zamawiającego; - koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;- opóźnieniem w przekazaniu pozwoleń zamiennych lub projektów zamiennych; - zmiany harmonogramu realizacji robót, związane ze zmianą wysokości środków przyznanych Zamawiającemu w danym roku budżetowym; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; - odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; d) zmiany będące następstwem wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, których realizacja będzie miała wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania; e) zmiany będące następstwem wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac; 2) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 7 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) zmiany technologiczne związane z postępem technologicznym lub zmiany wymuszone rodzajem infrastruktury lub urządzeń powodujące konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 4) Zmiany wskazywane w pkt 3) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 5) Zmiany skutkujące zmniejszeniem wynagrodzenia umownego brutto, które mogą wystąpić w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziane w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ i ofercie cenowej. 6) Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego) na podstawie średnich cen R + M + S oraz średnich narzutów Ko, Kz, i Z. Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) nie występujące w wyżej wskazanych wydawnictwach przyjmowane będą według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. 7) Zmiany skutkujące zwiększeniem wynagrodzenia umownego brutto, które mogą wystąpić w przypadku konieczności zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, o wyższej wartości, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem. Wycena robót objętych projektem zamiennym będzie sporządzona na podstawie cen jednostkowych nowych elementów robót w formie kosztorysu szczegółowego sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6). 8) Zmiany polegające na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia umownego brutto lub nie zmienia wynagrodzenia umownego brutto nastąpi na zasadach wskazanych w pkt 6). 9) Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 10) Pozostałe zmiany: a) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, w porównaniu ze wskazanym w SIWZ, spowodowana wystąpieniem siły wyższej; b) zmiana uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji zadania inwestycyjnego spowodowanych działaniem osób trzecich; c) zmiana osób wykonujących zamówienie w imieniu Wykonawcy, wymienionych w § 2 umowy pod warunkiem, że będą one spełniać wymogi wskazane w SIWZ; d) zmiana harmonogramu w zakresie: końcowego terminu realizacji zamówienia, terminów realizacji poszczególnych elementów/etapów zamówienia oraz wynikające z nich zmiany wysokości poszczególnych transz należnego wynagrodzenia - w sytuacji konieczności modyfikacji przez Zamawiającego harmonogramu finansowo-rzeczowego, wynikającej ze zwiększenia/zmniejszenia posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych na realizację zamówienia w danym roku budżetowym; e) inne zmiany, nie mające charakteru istotnego z punktu widzenia oceny oferty wykonawcy w postępowaniu przetargowym, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy. 8. Harmonogram finansowo - rzeczowy może być aktualizowany za zgodą Stron. 9. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymienione w podpunkcie 9) z literami b) i c) będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy, który powinien zostać złożony w terminie do 30 dnia od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. Ponadto Wykonawca musi udowodnić wpływ zmian na wartość wykonania zadania. W wyliczeniach dotyczących podwyższenia wartości wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić tylko te dotyczące osób bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia. 10. Aneks zostanie zawarty po pozytywnym zweryfikowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, udowadniającego wpływ zmian wymienionych w podpunkcie 9) z literami b) i c) na wartość wykonania zadania, w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia. 11. Aneks dotyczący zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa powyżej. 12. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 13. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 14. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 16. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 7 ppkt 1), 3), 5), 6) i 7)będzie dodatkowo protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę. 17. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 7 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego między innymi: 1)opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany,3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy, wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania umowy. 18. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), 2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Wykonawca jest zobowiązany traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące zastosowanych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia rozwiązań, a pozyskanych informacji nie może użyć do celów innych niż związane z realizacją umowy oraz nie może ujawniać ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Informacje te mogą być ujawnione tylko pracownikom Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy o ochronie informacji niejawnych. 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: 
Data: 2017-10-17, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Nie dotyczy ogloszenie_595721N2017.pdf      Ogłoszenie o zamówieniu

 projekt_budowlany_595721N2017.zip      Projekt Budowlany

 przedmiar_595721N2017.pdf      Przedmiar

 SIWZ_595721N2017.doc      SIWZ

 STWiOR_595721N2017.zip      STWiOR

 zalaczniki_do_SIWZ_595721N2017.zip      Załączniki do SIWZ