PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana (parter i przyziemie)

Gorzów Wlkp. dn. 17.10.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana (parter i przyziemie)” Nr sprawy: PO VII WB 261.17.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

1)    W terminie składania ofert, czyli do dnia 17 października 2017 r. do godziny 09:00 do Biura podawczego Prokuratury Okręgowej (zamawiającego)  wpłynęła JEDNA oferta.

2)    Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 09:15 w Sali Konferencyjnej pok.nr 7,  przy ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

3)    Otwarcie ofert odbyło się przy udziale/bez udziału Wykonawców – zgodnie z listą obecności.

4)    Podczas otwarcia ofert zostały odczytane następujące informacje:

 

  1. Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana (parter i przyziemie)”

 

  1. Podział zamówienia na części:

Zamówienia nie dzielono na części.

 

  1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do 80 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy - kryterium oceny ofert

  1. Okres gwarancji:

Zgodnie z zapisami SIWZ okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w kryterium oceny ofert (min. 36 miesięcy).

 

  1. Warunki płatności:

Zgodnie z zapisami SIWZ i umową.

 

  1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena (Wartość oferty  brutto):   waga 60%  (maks. 60 pkt)

b) Termin realizacji zamówienia – znaczenie 30% (maks. 30 pkt)

c) Okres gwarancji i rękojmi– znaczenie 10% (maks. 10 pkt)

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 371.500,00 zł. brutto

 

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT W POSTĘPOWANIU

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres

Wykonawcy

Wartość oferty brutto

(zł)

Termin realizacji zamówienia

Okres gwarancji i rękojmi

1

PPUH DREW-PLAST

DARIUSZ MAZOWIECKI; Różanki,

ul. Gorzowska 7; 66-415 Kłodawa

455.100,00

 

80

dni kalendarzowych

 

36 miesięcy

 

 

 

                                      ZAMAWIAJĄCY:

PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska