PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Remont budynku Prokuratury Okręgowej I Rejonowej w Gorzowie Wlkp. ? branża budowlana (parter i przyziemie)

Gorzów Wlkp. 30.10.2017r.

Prokuratura Okręgowa W Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2;

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Do wszystkich zainteresowanych.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na:  Remont budynku Prokuratury Okręgowej I Rejonowej w  Gorzowie Wlkp. – branża budowlana (parter i przyziemie).

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Art. 92. 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1)     wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)     wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)     wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)     wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

5)     dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

6)     nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

7)     unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

1.       INFORMACJE OGÓLNE

 

W terminie składania ofert, czyli do dnia 17.10.2017 r. do godziny 09:00 Biura Podawczego Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Otwarcie ofert odbyło się w tym samym dniu o godzinie 09:15.

 

2.        WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ   wraz z uzasadnieniem

Zamawiający udziela zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy z najkorzystniejszym bilansem przyznanych punktów, tj.

 

DREW - PLAST  DARIUSZ MAZOWIECKI 

Różanki, ul. Gorzowska 7; 

66-415 Kłodawa

 Z ceną oferty brutto 455.100,00 zł,  zgodną z wymaganiami Zamawiającego.

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

W wyniku oceny ofert, dokonanej w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert wyż./wym. Wykonawca uzyskał najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert.

Po zbadaniu złożonej oferty przez wyż./wym. Zamawiający stwierdził, że:

1.       Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.       Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu.

 

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i jako jedyny złożył ofertę, którą to uznano za ofertę najkorzystniejszą tj. ofertę z najkorzystniejszym bilansem przyznanych punktów wg kryteriów oceny ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu:

 

 

 

Łączna ilość punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny ofert to 90,00pkt, w tym:

Cena(C) = 60,00 pkt, C= Cena - waga 60% max. 60 pkt : oferowane 455.100,00 zł  (brutto)

Termin realizacji (T) = 30,00 pkt, (max. 80 dni kalendarzowych) – waga 30%  max. 30 pkt: oferowane 80 dni

G= Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane -  waga 10%  max. 10 pkt : oferowane 36 m-cy

Faktyczna ilość punktów (G) zostanie policzona następująco: okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy: 0 pkt, okres gwarancji i rękojmi 36 mcy: 0 pkt, okres gwarancji i rękojmi 48 mcy: 5 pkt, okres gwarancji i rękojmi 60 mcy
i więcej : 10 pkt.

Okres gwarancji i rękojmi (G) = 0,00pkt

(Maksymalna ilość punktów (P= C +T +G)  możliwa do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,00 pkt.)

3.           INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY 

wraz z informacją na temat  punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

 

Nr ofer- ty

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Tytuł zadania/

kryteria oceny

 

Wykonawcy którzy złożyli oferty

DREW - PLAST  DARIUSZ MAZOWIECKI 

Różanki, ul. Gorzowska 7;

 

 

 

 

66-415 Kłodawa

 

1

Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana (parter i przyziemie)

OFERTA WAŻNA

C= Cena - waga 60% max. 60 pkt : oferowane 455.100,00 zł  (brutto)             

60,00 pkt

T= Termin realizacji (max. 80 dni kalendarzowych) – waga 30%  max. 30 pkt: oferowane 80 dni                

30 pkt

G= Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane -  waga 10%  max. 10 pkt : oferowane 36 m-cy

0,00 pkt

RAZEM ilość punktów otrzymanych we wszystkich kryteriach oceny ofert         P = C +T +G

90,00 pkt

 

 

4.           TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY

Zamawiający informuje, że Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazane (przesłane) wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty – faksem lub pocztą elektroniczną na numer/adres podany  w ofercie Wykonawcy.

Zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 jeżeli w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

Preferowane miejsce i termin podpisania umowy: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Moniuszki 2
w Gorzowie Wlkp.
w dniu 03 listopada 2017r.

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y

(podpis na oryginale)

 

 

 

 

 

 

W dniu 30.10.2017 r. niniejsze zawiadomienie zostało przekazane Wykonawcy, który złożył ofertę,  faksem
na nr wskazany w ofercie lub pocztą elektroniczną na adres podany w ofercie i na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający wzywa do niezwłocznego potwierdzenia odebrania czytelnego pisma na nr fax. fax 095/7392005; 

lub pocztą elektroniczną na adres :   sekretariat@prokuratura-gorzow.pl

 W przypadku braku potwierdzenia, Zamawiający uzna, że pismo zostało Odebrane i że jest czytelne. informacja_WB_261172017.pdf      Informacja o wyborze