PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. ? branża budowlana (parter i przyziemie)"

Ogłoszenie nr 500053252-N-2017 z dnia 03-11-2017 r.
Prokuratura Okręgowa: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana /parter i przyziemie/

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 595721-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500040939-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa, Krajowy numer identyfikacyjny 000569496, ul. ul. Moniuszki  2, 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48957392000, e-mail sekretariat@prokuratura-gorzow.pl, faks +48957392005. 
Adres strony internetowej (url): www.prokuratura-gorzow.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Organ ochrony prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana /parter i przyziemie/
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
PO VII WB 261.17.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp., w tym m.in. 1)malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach i na klatkach schodowych,2)wymianę wykładzin i naprawę podłóg,3)montaż tzw. sufitów podwieszanych,4)wymianę przerdzewiałych i zakamienionych zaworów wody wraz z wykonaniem swobodnego dostępu do nich,5)przekonstruowanie niektórych nieotwieranych okien,6)renowację wskazanych elementów budynku, 7) sporządzanie rysunków powykonawczych - na bieżąco w miarę postępu robót; 8) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej (DP), zawierającej m.in.:a)DP - architektura i konstrukcja – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,b)DP - branża elektryczna – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,c)DP - branża sanitarna – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. Dokumentacja sporządzona w wersji elektronicznej winna być zapisana na płytach DVD w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, PRO-NORMA przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego tj. pliki tekstowe doc, rtf, txt, pdf, ath; rysunki techniczne dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem. 3.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa SIWZ wraz z załącznikami w szczególności Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ z uwzględnieniem Oświadczenia projektanta- zał. 8 do SIWZ. 4.Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) przedmiotowy remont nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 5.W przypadku powstania w trakcie realizacji prac odpadów lub elementów wymagających utylizacji za ich prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami utylizację jest odpowiedzialny Wykonawca.6. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od momentu dokonania odbioru końcowego robót - zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego – okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert.7.W zakresie czynności Wykonawcy nie leżą czynności, do których wykonania (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) zobowiązany jest Zamawiający. 8. Wszystkie prace będą wykonywane w trakcie eksploatacji budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej. 9. Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić w taki sposób, aby nie kolidowały one z funkcją użytkową budynku. Zamawiający zaleca również prowadzenie robót po godzinach pracy Prokuratury oraz w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.10.Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, a nie mającej wpływ na jej formalną ocenę.11.Projekt umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) określa prawa i obowiązki Stron Umowy w okresie jej trwania - realizacji zamówienia - w tym m.in.: szczegółowy opis sposobu dokonywania odbiorów, zasady płatności oraz warunki gwarancji. 12.We wszystkich pozycjach opisu przedmiotu zamówienia, w których zostały wskazane nazwy własne, nazwy producentów, znaki towarowe, zapisy te należy rozumieć, jako „typu” i oznaczają możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do wskazanych, tzn. nie gorszych od proponowanych w Dokumentacji Technicznej.13. Charakterystyka ogólna budynku: Budynek stanowiący przedmiot opracowania jest obiektem wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, dachem wielospadowym, krytym dachówką ceramiczną. Został on poddany modernizacji i rozbudowie w 1998 r. Pierwotna część została wzniesiona w technologii tradycyjnej w I połowie XX wieku a część dobudowana powstała w latach 1998 – 2005.Kubatura jego wynosi 10 815 m3 a powierzchnia użytkowa 2 092,90 m2 . Budynek wyposażony w instalacje: wodno–kan., c.o., elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, teletechniczną, informatyczną i monitoringu wizyjnego.14. Wymagania ogólne dotyczące wykonania zamówienia: 1) Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, ST oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 2) W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Techniczną oraz innymi przepisami obowiązującymi. 4) Dane określone w Dokumentacji Technicznej należy uważać za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji i za wiedzą projektanta. 5) Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 6) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót to takie materiały należy niezwłocznie zastąpić innymi, a roboty rozebrać na koszt Wykonawcy. 7) Wszystkie materiały stosowane przy realizacji zamówienia powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną.8) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 9)W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w załączonej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45432100-5, 45442110-1, 45421000-4, 39370000-6, 45421152-4, 45421146-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 453025.26 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki 
Email wykonawcy: biuro@drew-plast.biz 
Adres pocztowy: Różanki, ul. Gorzowska 7 
Kod pocztowy: 66-415 
Miejscowość: Kłodawa 
Kraj/woj.: lubuskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 455100.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 455100.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 455100.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.