PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I"

Gorzów Wielkopolski, dnia 01 października 2018 r.

PO VII WB 261. 8. 2018

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego. pn. „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej
w Sulęcinie- etap I”
w dniu 28. 09. 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/::

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 28.09.2018 r.

 

PYTANIE  1:

„1) Postępowanie jest oznaczone: - etap I, a załączone przedmiary robót w polu Nazwa inwestycji: Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie ETAP 2.

Ze względu, iż dokumentacja obejmuje etap I, etap II, etap III, proszę o określenie, którego etapu postępowanie dotyczy?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:  

Zamawiający informuje, iż postępowanie dotyczy części robót wyodrębnionej z dokumentacji etapu II. Innymi słowy, jest to I część II etapu robót.

 

PYTANIE  2:

„Załączona dokumentacja obejmuje elementy wyposażenia nie uwzględnione w przedmiarach.

Czy w ofercie należy uwzględnić również wyposażenie wewnętrzne?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2: 

Zamawiający wyjaśnia, iż załączona Dokumentacja Techniczna ma charakter kompleksowy, natomiast zamówienie dotyczy wyłącznie robót ujętych w przedmiarze. Wyposażenie wewnętrzne nie jest uwzględnione w przedmiarze, a jego obecność w Dokumentacji ma charakter pomocniczy dla Zamawiającego.

 

 

                                                                                  

                                                                                                  Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y

PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska     odp_20181001.jpg      Odpowiedzi na pytania do SIWZ