PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 października 2018 r.

PO VII WB 261. 8. 2018

 

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

 

          W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I” z numerem sprawy PO VII WB 261. 8. 2018  w dniu 09.10.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

PYTANIE 1:

„Z uwagi na fakt, że zakres prac przedstawiony w ST, a zakres w przedmiarze budowlanym jest różny, to czy przedmiar budowlany przedstawia całkowity zakres prac potrzebny do wykonania zadania? „

 

PYTANIE 2:

„W ST przy wykonywaniu remontu dachu jest przewidziane wykonanie łacenia dachu, o czym nie ma wzmianki w przedmiarze budowlanym. Czy wykonawca powinien doliczyć nabicie nowych łat i kontrłat przy przekładaniu dachówki ?”

 

PYTANIE 3:

„Czy w pozycji 37,57,80 oraz 100  ,,Wykonanie hydroizolacji preparatem mineralnym, elastycznym, jednoskładnikowym, paroprzepuszczalnym", Zamawiający ma na myśli wykonanie iniekcji ciśnieniowej, o której mowa w ST ? Jeśli tak to czy założona jednostka obmiarowa ,,m2" jest słuszna ? ST przewiduje iniekcje ciśnieniową dwurzędową, w której jednostką obmiarową powinien być ,,m". Czy jednak hydroizolacja ma być wykonana preparatem typu "folia w płynie" ?”

 

 PYTANIE 4:

„Proszę określić rodzaj płyty gipsowo-kartonowej przy wykonywaniu sufitów podwieszanych oraz ścianek działowych. ST zakłada użycie płyt zwykłych lub płyt o podwyższonej odporności ogniowej, co nie jest sprecyzowane w przedmiarze.”

 

PYTANIE 5:

„Proszę określić parametry płyt stanowiących wypełnienie konstrukcji w pozycji 38 oraz 81 ,,Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych". Czy płyta ma odpowiadać którejś klasie niepalności lub mieć podwyższoną odporność na działanie ognia lub określone EI ?”

 

W związku z tym, że pytania od Wykonawcy wpłynęły do Zamawiającego wieczorem w dniu 09.10.2018 r., tj. po upływie  połowy wyznaczonego terminu składania ofert, który minął w dniu 05.10.2018 r., działając zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.): „Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania”.

 

 

Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y

PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska

 

  inf_PO_VII_WB_26182018.pdf      Informacja