PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 października 2018 r.

PO VII WB 261. 8. 2018

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

 

          W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I” z numerem sprawy PO VII WB 261. 8. 2018  w dniu 10.10.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

PYTANIE 1:

„1. Czy w przedmiarze elektrycznym są podane prawidłowe nakłady (ilości) w pozycjach? Ponieważ w wielu pozycjach nakład wynosi 0, w związku z czym Wykonawca nie jest w stanie wycenić tych pozycji.”

 

PYTANIE 2:

„Co Zamawiający ma na myśli informacje zawartą w przedmiarze robót sanitarnych w nazwie działu ,, 3. INSTALACJE KLIMATYZACJI I C.O. Uwaga!!! Wykonawca uwzględni w cenie niezbędne do wykonania instalacji klimatyzacji tworzenia sufitów podwieszanych kasetonowych
i GK na korytarzach"? Jeśli jest konieczność wykonania nowych sufitów proszę o dokonanie obmiarów, żeby potencjalny Wykonawca mógł to wycenić.”

 

PYTANIE 3:

„Nazwa zadania „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I” wskazuje, iż jest to ETAP I, natomiast przedmiary w nazwie mają ETAP 2. Proszę określić czy to jest etap 1 czy 2. Proszę również zweryfikować dokumentację techniczną (ST i projekty), ponieważ nijak mają się one do zakresu prac przedstawionego w przedmiarach robót.”

 

 

W związku z tym, że pytania od Wykonawcy wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.10.2018 r., tj. po upływie  połowy wyznaczonego terminu składania ofert, która minęła w dniu 05.10.2018 r., działając zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający pozostawia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.): „Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania”.

 

 

                                                                                          Z  A   M   A   W   I   A   J  Ą   C  Y

        PROKURATOR OKRĘGOWY

        Agnieszka Leszczyńska

 

 

 

 

  inf2_PO_VII_WB_26182018.pdf      Informacja