PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I

                                                                                                     Gorzów Wlkp., 12.10.2018 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 12.10.2018 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I.

W dniu 12.10.2018 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 835.629,24 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 2. Następnie Przewodniczący Komisji Przetargowej otwierał kolejno oferty. Podczas otwarcia informował obecne osoby o nazwach i adresach Wykonawców oraz podanych przez nich cenach za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert, a także o warunkach płatności zawartych w ofertach (które są zgodne z SIWZ i umową):

 

1. PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki

Różanki, ul. Gorzowska 7

66-415 Kłodawa

cena: 987.000,00 zł brutto

termin realizacji zamówienia- do 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

deklarowany okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia- 60 miesięcy.

 

2. KANBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Walczaka 23a,

66-400 Gorzów Wielkopolski

cena: 1.050.000,00 zł brutto

termin realizacji zamówienia- do 130 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

deklarowany okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia- 60 miesięcy.

 

Podczas otwarcia ofert obecni byli:

-Andrzej Majkut- Przewodniczący;

-Renata Papaj- Członek Komisji Przetargowej;

-Lucyna Paszczyńska- Członek Komisji Przetargowej;

-Mateusz Piechaczek- Członek Komisji Przetargowej;

-Paulina Karbowiak- Sekretarz;

-Krzysztof Kowalczyk- Dyrektor Finansowo-Administracyjny Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp.;

- przedstawiciele firm: PPUH DREW-PLAST DARIUSZ MAZOWIECKI- p. Sebastian Mazowiecki; KANBUD Sp. z o.o.- p. Jakub Trybek

 

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia 12.10.2018 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
.

 

 

 

 

sporządził: Paulina Karbowiak

 

                   12.10.2018 r.

                  (data i podpis)                                                                            

ZATWIERDZAM

PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska

 (podpis Kierownika Jednostki

  lub osoby upoważnionej)

  inf3_PO_VII_WB_26182018.pdf      Informacja