PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I

                                              Gorzów Wlkp., 25.10.2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I”

 

WYBRANO OFERTĘ NR 1

złożoną przez

firmę:

                                                      PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki                    

Różanki, ul. Gorzowska 7

66-415 Kłodawa

 

z ceną  oferty brutto: 987 000,00 zł brutto

terminem realizacji zamówienia- do 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

deklarowanym okresem gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia-
60 miesięcy.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100,00 pkt.

Ponadto Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

Oferta nr 1  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) lit. a) ustawy P. z. p.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 2 oferty.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, którzy złożyli oferty,  streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Termin realizacji zamówienia

Deklarowany okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia

Liczba pkt w kryterium cena oferty- znaczenie 60%

(maks. 60 pkt)

 

Liczba pkt w kryterium termin realizacji zamówienia – znaczenie 30% (maks. 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji i rękojmi– znaczenie 10% (maks. 10 pkt)

 

Razem

 

OFERTA NR 1

PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki

Różanki, ul. Gorzowska 7,

66-415 Kłodawa

 

987.000,00

DO 80 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY

60 miesięcy

60,00

30,00

10,00

100,00 pkt

OFERTA NR 2

KANBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Walczaka 23a,

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

1.050.000,00

DO 130 DNI KALENDARZOWYCH OD DNIA PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY

60 miesięcy

56,00

19,00

10,00

85,00 pkt

 

                                                                                                                                                                              

                                                 Z A M A W I A J Ą C Y

ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Andrzej Wieczorek

  wyb_PO_VII_WB_26182018.pdf      Informacja