PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Unieważnienie przetargu

 

 

Gorzów Wlkp., dnia    30  czerwca 2011 r.

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

 

VII G 213/ 16/ 11

 

 

 

Dot:        ZP/12/11 - „I. Dozór, ochrona czynna, monitorowanie i  konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej  w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 ; II. Dozór, monitorowanie i  konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej  w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego .”

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 7., w odniesieniu do art. 25 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w SIWZ zażądał od Wykonawcy złożenia dokumentów niegodnych z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30.12.2009 r. ( Dz. U. Nr 226, poz.1817) tj. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 153962-2011 w dniu 13.06.2011, zażądał dostarczenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane zależycie np. referencje, od minimum 3 zamawiających z potwierdzeniem okresu świadczenia usług nie mniejszym niż pół roku i wartości minimum 100 tys. złotych rocznie wynikających z jednego kontraktu- umowy. Natomiast w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.prokuratura-gorzow.pl, zażądano  wykaz wykonanych usług bez podania kwoty minimalnej dla jednego zamówienia czyli min. 100 tys. złotych rocznie od jednego kontraktu-umowy ( niezgodność treści SIWZ z głoszeniem w BZP).

 .

Mariusz Dąbkowski

 

                                                                                             Prokurator Okręgowy

  ZP_12_11_uniewaznienie.pdf      Unieważnienie przetargu