PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2019-04-03 Odpowiedzi na pytania do treści siwz oraz modyfikacja treści siwz w postępowaniu o sygn. PO VII WB 261.3.2019

 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. pn. „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego” w dniu 01. 04. 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 01.04.2019 r.

PYTANIE  1:           

„1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu System Informacji Prawnej, który zarówno w wersji online jak i offline współpracuje z przeglądarkami: Microsoft Internet Explorer (bez IE9 oraz IE10), Firefox, Chrome w najnowszych wersjach oraz dwie wstecz? Wspieranie dużej liczby przeglądarek powoduje wolniejszy rozwój interfejsu i funkcjonalności oraz skutkuje wolniejszym działaniem poszczególnych stron. Podany przez Wykonawcę zakres przeglądarek jest wystarczający dla wszystkich wspieranych przez Microsoft systemów operacyjnych Windows.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: 

Zamawiający informuje, iż dopuści do przetargu System Informacji Prawnej, który zarówno w wersji online jak i offline współpracuje z przeglądarkami: Microsoft Internet Explorer (bez IE9 oraz IE10), Firefox, Chrome w najnowszych wersjach oraz dwie wstecz.

 

PYTANIE  2:

„W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje funkcjonalności systemu informacji prawnej bez rozróżnienia na wersję intranet oraz online. Niektóre funkcjonalności takie jak: raporty finansowo-handlowe InfoCredit zawierające min. sprawozdania finansowe oraz analizy wskaźnikowe, alerty informujące o zmianie w statusie spółki przekazywane drogą mailową, możliwość zadawania pytań ekspertom z zakresu zamówień publicznych i uzyskania odpowiedzi w ciągu 7 dni roboczych, szkolenia on-line z możliwością zadawania pytań w czasie szkolenia, możliwość odtworzenia szkoleń, które odbyły się wcześniej, możliwość ustawienia alertów o zmianach na akt prawny oraz wybraną jednostkę redakcyjną, nie są dostępne w wersji intranet, ze względu na ograniczenia technologiczne. Czy Zamawiający dopuści system, który posiada wyżej wymienione funkcjonalności tylko
w wersji online?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2: 

Zamawiający informuje, iż dopuści system, który posiada ww. funkcjonalności tylko w wersji online.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 181 ust.2 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w pkt III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w:

 • ppkt 5.1.Wymagania dotyczące zawartości merytorycznej” poprzez usunięcie
  w lit. J. Moduł Prawno- Gospodarczy zapisów punktów 6 i 8, która po zmianie otrzymuje brzmienie:

„J. Moduł Prawno- Gospodarczy.

1 . Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) od wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.  Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Polskim B (M.P.B), Monitorze Spółdzielczym B. (M.S.B.) od roku 2001 r.

3.  Komplet danych rejestrowych KRS opublikowanych w MSiG od co najmniej 2001 roku.

4.  Informacje o dacie uprawomocnienia wykreślenia podmiotu z KRS.

5.  Sprawozdania finansowe opublikowane w MSiG, M.P.B. oraz M.S.B.

6.  Prezentacje powiązań między podmiotami, osobami lub podmiotem a osobą w określonym przedziale czasowym.

7.  Wyszukiwanie podmiotów według określonej formy prawnej.”

 

 • ppkt 6. „Wymagania dotyczące możliwości wyszukiwania i inne” poprzez usunięcie zapisu pkt 4, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

 

6. Wymagania dotyczące możliwości wyszukiwania i inne.

 

 1. Wyszukiwanie wg identyfikatora aktu prawnego, sygnatury orzeczenia, numeru druku projektu ustawy, wg rocznika, wg organu wydającego, rodzaju aktu, indeksu przedmiotowego, słowa/wyrażenia z odmianą fleksyjną.
 2. Wyszukiwanie wg daty wydania, opublikowania, obowiązywania.
 3. Możliwość automatycznego zweryfikowania liczby wyszukanych dokumentów danej kategorii.
 4. Możliwość wskazania aktów wykonawczych prawa powszechnego, których podstawa prawna zostanie w najbliższym czasie zmieniona bądź uchylona.”

 

PYTANIE  3:

„Czy poprzez wymóg zawarty w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie relacji ujednolica-ujednolicony przez należy rozumieć możliwość przejścia z poziomu tekstu aktu prawnego pomiędzy tekstem przed ogłoszeniem tekstu jednolitego i po ogłoszeniu takiego tekstu?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3: 

Zamawiający potwierdza, że sposób rozumienia przez Wykonawcę wymogu zawartego
w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie relacji ujednolica-ujednolicony przez jest prawidłowy.

 

PYTANIE  4:

„Czy poprzez funkcjonalność wskazania aktów wykonawczych prawa powszechnego, których podstawa prawna zostanie w najbliższym czasie zmieniona bądź uchylona Zamawiający oczekuje możliwości wskazania listy aktów wykonawczych prawa powszechnego tracących moc w określonym przedziale czasowym np. najbliższy miesiąc, kwartał z możliwością zawężenia do określonego rodzaju np. rozporządzenie oraz autora np. Minister Sprawiedliwości?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 4:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca w prawidłowy sposób rozumie jego oczekiwania dotyczące możliwości wskazania przez SIP listy aktów wykonawczych prawa powszechnego, których podstawa prawna zostanie w najbliższym czasie zmieniona bądź uchylona.

 

PYTANIE  5:

„W związku z niejasnością co do zakresu oczekiwanych przez Zamawiającego szkoleń, Wykonawca wnosi o sprecyzowanie ilości szkoleń koniecznych do zrealizowania
w  każdej z poszczególnych prokuratur wskazanych w pkt 4.3. Działu III SIWZ.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 5:

Zamawiający informuje, iż ilości szkoleń z zakresu użytkowania SIP dla danej jednostki prokuratury regionu szczecińskiego są uwarunkowane ilością  osób w nich uczestniczących
i maksymalnie wyniosą:

 1. Prokuratura Regionalna w Szczecinie- 3
 2.  Prokuratura Okręgowa w Koszalinie- 7
 3.  Prokuratura Okręgowa w Szczecinie- 10
 4.  Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.- 6

 

PYTANIE  6:

„Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 2 istotnych postanowień umowy.

Zdaniem Wykonawcy powszechnie akceptowanym w obrocie gospodarczym i wynikającym z dobrych praktyk rynkowych zwyczajem jest - w odniesieniu do umów o charakterze terminowym - respektowanie zasady trwałości umów. Zasada ta winna być rozciągana w szczególności na umowy krótko- i średniookresowe, a z taką właśnie mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Nadmienić należy, że możliwość rozwiązywania umów terminowych w odniesieniu do umów dotyczących udostępniania aplikacji komputerowych jest wręcz niespotykane, a kiedy ma miejsce, to zazwyczaj dotyczy szczególnych (wyjątkowych) okoliczności, które w danej sytuacji mają miejsce. Tymczasem zdaniem Wykonawcy żadne szczególnie okoliczności nie mają miejsca w przypadku relacji Zamawiającego z Wykonawcą. Jednocześnie Wykonawca stoi na stanowisku, że nad wyraz rygorystyczny jest zapis, który gwarantuje Zamawiającemu uprawnienie do swobodnego, jednostronnego rozwiązania lub odstąpienia od umowy w każdej sytuacji zaistnienia przesłanki „nierealizowania przedmiotu umowy” lub tym bardziej przesłanki „wykonywania przedmiotu umowy w sposób nienależyty” bez sprecyzowania rodzaju czy wagi naruszenia. Z uwagi na powyższe Wykonawca postuluje:

-                   wykreślenie § 6 ust. 2 istotnych postanowień umowy lub

-                   zmianę § 6 ust. 2 istotnych postanowień umowy w ten sposób aby na końcu po kropce dodać zdanie drugie w brzmieniu „Uprawnienie do rozwiązania umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być zrealizowane dopiero po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie uchybień nie krótszego niż 5 dni roboczych.” lub

-                     inną, uznaną przez Zamawiającego za stosowną i uzasadnioną, zmianę treści § 6 ust. 2 istotnych postanowień umowy, zgodną z intencją Wykonawcy opisaną powyżej.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 6:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 2 załącznika nr 6 do SIWZ istotne postanowienia umowy poprzez dodanie proponowanego zapisu, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy lub wykonuje w sposób nienależyty. Uprawnienie do rozwiązania umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być zrealizowane dopiero po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie uchybień nie krótszego niż 5 dni roboczych”.

 

PYTANIE  7:

„Z uwagi na fakt, że kary umowne przewidziane w istotnych postanowieniach umowy są zdaniem Wykonawcy stosunkowo wysokie porównując je do standardów rynkowych, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o ich zmniejszenie o połowę.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wysokości kar umownych.

 

PYTANIE  8:

„Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodziłby się na wprowadzenie zapisu ograniczającego zastosowanie § 7 ust. 5 istotnych postanowień umowy w ten sposób, aby na końcu przed kropką dodać następujące słowa „do wysokości wartości brutto umowy”.

Wiedzą powszechną jest bowiem, że nie istnieje program komputerowy czy publikacja elektroniczna, która funkcjonowałaby bezbłędnie, a zwłaszcza współdziałała poprawnie z każdym oprogramowaniem i sprzętem dostępnym w sprzedaży. Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie w stosowanych przez wielu uznanych dostawców aplikacji wyłączeniach odpowiedzialności za wady programu. Dostawcy ci, nie mogąc przewidzieć jak zachowa się ich produkt w warunkach sprzętowych, jak i środowisku komputerowym oferowanych przez jego nabywców, z uwagi również na częste zmiany, którym warunki te ulegają (nowy sprzęt, nowe oprogramowanie), z reguły wyłączają w ogóle swoją odpowiedzialność, w tym w szczególności za szkody wynikłe z jego wad, z rzadka oferując odpowiedzialność ograniczoną do wartości umowy.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. Treść § 7 ust. 5  istotnych postanowień umowy jest zgodna z Kodeksem cywilnym (art. 484 §1) i nie ma podstaw do ograniczania odpowiedzialności Wykonawcy.

 

PYTANIE  9:

„Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem, czy ze względu na fakt, że do oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia Wykonawca stosuje standardowe (dla wszystkich jego klientów niebędących konsumentami) Ogólne Warunki Umów, Zamawiający zgodziłby się na dostarczenie Zamawiającemu i dołączenie takiego dokumentu do umowy jako załącznika do niej, z zastrzeżeniem, iż w razie sprzeczności ww. dokumentu z treścią umowy pierwszeństwo miałaby umowa?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 9:

Zamawiający nie stosuje Ogólnych Warunków Umów i nie widzi potrzeby czynienia ze wzorca Wykonawcy załącznika umowy. Wystarczające są zapisy umowne oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

2. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ C.D.

W trakcie toczącego się postępowania udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
 w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”  z numerem sprawy PO VII WB 261. 3. 2019 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 181 ust.2 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w zakresie pkt III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w:

•          ppkt 5.1. „Wymagania dotyczące zawartości merytorycznej” poprzez zmianę w lit. H. Glosy i Tezy w pkt 2 w ilości ogólnodostępnych wydawnictw i czasopism z 30 na 10 oraz poprzez wykreślenie zapisów pkt 3, która po zmianie otrzymuje brzmienie:

 

„H. Glosy i Tezy.

1.  Glosy i Tezy do orzeczeń sądów polskich, orzeczeń sądów europejskich oraz orzeczeń administracji.

2. W tym także publikowane w co najmniej 10 ogólnodostępnych wydawnictwach i czasopismach (np. Przegląd Prawa i Administracji, Europejski Przegląd Sądowy, Glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, Państwo i Prawo, Prokurator, Prokuratura i Prawo, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Publicznego, Przegląd Sądowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd Terytorialny, Finanse Komunalne, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review).”

 

 • ppkt 5.2. „Wymagania dotyczące funkcjonalności” poprzez wykreślenie z pkt 19 zapisu „oraz dziennikach wojewódzkich (prawa miejscowego)”, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

 

„5.2. Wymagania dotyczące funkcjonalności.

 

1. Metryka aktu prawnego oraz przepisu prawnego - brzmienie aktu i przepisu prawnego przy każdej zmianie, tytuł aktu prawnego, data wydania, data wejścia w życie, data zmiany oraz miejsce publikacji, rodzaj aktu prawnego, a dla aktów już nieobowiązujących informacja o dacie uchylenia aktu.

2. Wzajemne powiązania formalne między aktami prawnymi (relacje typu: zmienia - zmieniony przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez, ujednolica - ujednolicony przez, wprowadza - wprowadzony przez, interpretuje - interpretowany przez).

3. Możliwość śledzenia zmian w przepisach na dany dzień - kiedy akt prawny wchodzi w życie, kiedy jest zmieniany, bądź też traci moc.

4. Prezentacja wszystkich wersji aktów prawnych, w tym możliwość wyboru przez użytkownika wersji aktu prawnego aktualnej na dany dzień.

5. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów prawnych obowiązujących i uchylonych.

6. Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M.P.

7. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu.

8. Odwołania do cytatów/tez/pism z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego.

9. Odwołania do komentarzy, orzeczeń, pism urzędowych z poziomu tekstu aktu prawnego (jednostki redakcyjnej) lub z poziomu metryki aktu prawnego.

10. Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z poziomu konkretnej jednostki redakcyjnej aktu prawnego, której dotyczy projekt.

11. Możliwość kopiowania zarówno całości jak również części dokumentów bezpośrednio z programu do edytora tekstu.

12.       Możliwość pracy na kilku aktach jednocześnie, automatycznie otwieranie nowego aktu prawnego w nowym oknie (zakładce).

13.       Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu obowiązującego (projekty w relacji z aktem obowiązującym).

14.       Możliwość wydruku całego aktu prawnego, poszczególnych jednostek redakcyjnych, zaznaczonego fragmentu, z przypisami i bez przypisów z zachowaniem formatowania widocznego na monitorze.

15.       Możliwość wyświetlenia treści całego aktu prawnego/komentarza/monografii lub jego fragmentu.

16.       Możliwość zaznaczenia jednostki redakcyjnej danego aktu i przeniesienia do nowego okna, w którym wyświetlone będą pełne wersje historyczne tej jednostki redakcyjnej.

17.       Zbiór obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.

18. Możliwość porównania treści całego aktu prawnego po zmianie do jego wersji przed zmianą.

19. Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących (archiwalnych) i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M. P., dziennikach urzędowych (resortowych).

20. Oznaczenie w zakresie projektów ustaw dokumentów aktualnych i archiwalnych.

21. Oznaczenie w zakresie orzeczeń i pism urzędowych dokumentów aktualnych i nieaktualnych.”

 

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! –  na 08.04.2019 r. godz. 9:00

W związku z koniecznością dokonania modyfikacji treści SIWZ działając zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  08.04.2019 r., do godz. 9 :00.

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ DNIA 08.04.2019 r., GODZ. 9: 15

W związku ze zmianą terminu składania ofert zaleca się, aby koperta zawierająca ofertę  była oznakowana następująco:

 

OFERTA - „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 08.04.2019 r., godz. 9:15

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540065105-N-2019   zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.04.2019 r. (art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega termin wnoszenia wadium (do dnia 08.04.2019 r., godz. 9:00).

                                              

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ.

 

                                                          

                                                                                                               ZAMAWI AJĄCY

ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Andrzej Wieczorek odp_na_pytania_strona_www.pdf

 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf