PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego

PO VII WB 261.3.2019 „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”

                                                                                               Gorzów Wlkp., 08.04.2019 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 08.04.2019 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”.

W dniu 08.04.2019 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 460.721,85 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 1. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otworzyła jedyną złożoną ofertę. Podczas otwarcia poinformowała obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia, a także o warunkach płatności zawartych w ofercie (które są zgodne z SIWZ
i istotnymi postanowieniami umowy):

 

1. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

 ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

cena: 395.922,24 zł brutto, w tym:

 

Prokuratura Regionalna w Szczecinie 54.198,72 zł brutto

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. 99.187,20 zł brutto

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie  99.187,20 zł brutto

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie 143.349,12 zł brutto 

podatek VAT wg obowiązującej stawki.

 

 

 

Podczas otwarcia ofert obecni byli:

-Renata Papaj- Członek Komisji Przetargowej;

-Lucyna Paszczyńska- Członek Komisji Przetargowej;

-Marek Budny- Członek Komisji Przetargowej;

-Paulina Karbowiak- Sekretarz;

-Krzysztof Kowalczyk- Dyrektor Finansowo-Administracyjny Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp.;

- Michał Jasiński-przedstawiciel firmy: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

 

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia 08.04.2019 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
.

 

 

 

 

sporządził: Paulina Karbowiak

 

                   08.04.2019 r.

                  (data i podpis)                                                                            

ZATWIERDZAM

PROKURATOR OKRĘGOWY

       Agnieszka Leszczyńska

    (podpis Kierownika Jednostki

      lub osoby upoważnionej)

  protokol_20190408.pdf      Protokół