PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego

PO VII WB 261.3.2019 „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”

Gorzów Wlkp., 12.04.2019 r.

                                                                                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”

WYBRANO OFERTĘ NR 1

złożoną przez firmę:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa z:

 

  • ceną  oferty brutto: 395.922,24 zł
  • liczbą aktów prawnych: 1.843.555
  • liczbą orzeczeń: 2.532.959
  • liczbą publikacji prawnych, glos i tez: 588.239

na dzień składania ofert.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100,00 pkt.

Ponadto Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) lit. a) ustawy P. z. p.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 1 ofertę.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, którzy złożyli oferty,  streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert
i łączną punktację.

 

 

 

 

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

 

NUMER OFERTY/
NAZWA

 

CENA BRUTTO OFERTY ZŁ

 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA- AKTY PRAWNE- liczba aktów prawnych

 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA- ORZECZNICTWO- liczba orzeczeń

 

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA- PUBLIKACJE PRAWNE, GLOSY
I TEZY-
liczba publikacji prawnych, glos
i tez

 

LICZBA PKT W KRYTERIUM CENA OFERTY- MAKS. 30 PKT

 

 

LICZBA PKT
W KRYTERIUM ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA-
AKTY PRAWNE-MAKS. 25 PKT

 

LICZBA PKT
W KRYTERIUM

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA-ORZECZNICTWO- MAKS. 20 PKT

 

LICZBA PKT
W KRYTERIUM

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA-PUBLIKACJE PRAWNE, GLOSY I TEZY- MAKS. 25 PKT

 

 

RAZEM

 

OFERTA NR 1

Wolters Kluwer Polska

Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

395.922,24

1.843.555

2.532.959

588.239

30,00

25,00

20,00

25,00

100,000 pkt

 

 

    Z A M A W I A J Ą C Y

PROKURATOR OKRĘGOWY

    Agnieszka Leszczyńska inf_PO_VII_WB_26132019.pdf      Informacja