PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu pn. Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” w dniach 23.04. 2019 r.-24.04.2019 r.  do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 23.04.2019 r.

 

PYTANIE  1:           

„Zamawiający wymaga, aby środki czystości i materiały eksploatacyjne posiadały atesty PZH. Informujemy, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z tym prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1226), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy dokumentem dopuszczającym środki czystości jest karta charakterystyki, natomiast preparaty będące kosmetykami (np. mydło) posiadają zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsca atestów PZH?

Poza tym dla materiałów eksploatacyjnych nie są wymagane żadne szczególne atesty, zgodnie z obwiązującymi przepisami.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: 

Zamawiający informuje, iż miejsce atestów PZH zaakceptuje również dokumenty równoważne dopuszczające środki czystości/materiały eksploatacyjne do obrotu i użytkowania, takie jak: karta charakterystyki, zgłoszenie produktów kosmetycznych drogą elektroniczną poprzez centralny interfejs elektroniczny CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

PYTANIE  2:

„Zamawiający wymaga dostarczania kostek dezynfekcyjnych do WC. Prosimy o informację czy kostki ogólnodostępne na rynku, spełnią oczekiwania Zamawiającego? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakiego typu produktu oczekuje Zamawiający?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2: 

Zamawiający informuje, iż kostki dezynfekcyjne do WC, które są ogólnodostępne na rynku, spełnią jego oczekiwania.

 

PYTANIE  3:

„Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie i mydło w pianie- wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3: 

Zamawiający wyjaśnia, że we wszystkich obiektach posiada dozowniki na mydło marki Merida. Są to dozowniki na mydło dolewane.

 

PYTANIE  4:

„Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza (w sprayu, elektrycznych, w żelu) oczekuje Zamawiający?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 4:

Zamawiający wymaga odświeżaczy powietrza w sprayu i w żelu.

 

PYTANIE  5:

„Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ umieścił zapis: „…Poza ww. Wykonawca dostarczy materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji przedmiotu usługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4 ppkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ.”. Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu, ponieważ w załączniki nr 2 do SIWZ nie ma określonych w/w wymogów.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 5:

Zamawiający wyjaśnia, iż w załączniku nr 7 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w pkt 4a „Materiały eksploatacyjne” doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, polegającej na błędnym odwołaniu się do załącznika nr 2 do SIWZ zamiast załącznika nr 7 do SIWZ.

 

W związku z powyższym informuję, że w załączniku nr 7 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w pkt 4a „Materiały eksploatacyjne” poprawiono oczywistą omyłkę pisarską:

 

było:                                                                                     

„Poza ww. Wykonawca dostarczy materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji przedmiotu usługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4 ppkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ.”

 

po poprawieniu:

„Poza ww. Wykonawca dostarczy materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji przedmiotu usługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4 ppkt 1 załącznika nr 7 do SIWZ.”

 

CZ. I ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 24.04.2019 r.

 

PYTANIE  1:

Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postepowaniu podmiotów działających w ramach konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż:

  1. obserwowaną na rynku praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia ubiegają się podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach konsorcjum, a następnie – już na etapie świadczenia usługi - faktury wystawiane są przez kilkanaście spółek cywilnych założonych przez konsorcjantów,
  2. powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (a zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 106a – 106q dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do odliczenia VAT) co potwierdzają kontrole podatkowe prowadzone w firmach świadczących usługi outsourcingowe,

 

Zwracamy się zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający po udzieleniu zamówienia dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT), niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość wystawiania faktur przez inny podmiot, niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum.

 

PYTANIE  2:

„Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy, poprzez zmniejszenie wygórowanych kar  umownych o 50%.

W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej mu narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14.

Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom współżycia społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną, która z uwagi na swą konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia, nieskutkującego powstaniem jakiejkolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak i w przypadku niewykonania zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać opisana w sposób zróżnicowany, w zależności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu uchybień na funkcjonowanie Zamawiającego. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę.

Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, zróżnicowanie  ich wysokości w stosunku o rangi, skutku i okresu trwania uchybienia i jego wpływu na funkcjonowanie zamawiającego ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”.

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wysokości kar umownych.

 

PYTANIE  3:

“Zmawiający określił w SIWZ wymóg zatrudnienia pracowników wykonujących czynności porządkowe lub czynności sprzątania na umowę o pracę. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie na zastępstwa urlopowo-chorobowe. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne.  Wykonawca nie jest
w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co
w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z  powyższym wnosimy jak na wstępie.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie pracowników na umowę zlecenie na zastępstwa urlopowo-chorobowe.

PYTANIE  4:

„W związku z brakiem w treści ogłoszenia o zamówieniu/SIWZ postanowień odnoszących się do sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, wnioskujemy o potwierdzenie, iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej może być spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie”. 

Uzasadnienie:

Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego, wyczerpującego określenia SIWZ, którego jednym z elementów stanowi określenie warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu spełniania tych warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień SIWZ umowy o propozycje zgłoszone przez Wykonawcę a odnoszące się do precyzyjnego określenia jak określone przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu mają spełniać wykonawcy o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 4:

Zamawiający informuje, że sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w pkt XIII. SIWZ „Podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty” oraz w sekcji III ogłoszenia o zamówieniu „INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWTYM I TECHNICZNYM”.

 

PYTANIE  5:

„W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych oraz postanowień odnoszących się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie tj. postanowień w brzmieniu:

 

1.         „Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zmiany:

1)         stawki podatku od towarów i usług,

2)         wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,.

3)         zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

2.         Każda ze stron umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp  w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowana przepisów będących podstawą zmiany, może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

3.         Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć:

a)         zmianę stawki podatku od towarów i usług,

b)         sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia dotychczasowej kwoty minimalnego wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia,

c)         sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia dotychczasowej kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia,

d)         sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przysługującego odpowiednio  biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia neto tych osób.

4.         Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa w ustępie 1 -3 niniejszego paragrafu dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą zmiany:

 

a)         wysokości podatku od towarów i usług,

b)         wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia,

c)         wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia,

d)         zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym,

e)         wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

 

5.         W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „a” niniejszego paragrafu, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w umowie (aneksie) wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

6.         W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „b-e” niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawia:

a)         zamawiającemu kalkulację wzrostu kosztów wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,

b)         na wniosek zamawiającego, na potwierdzenie kalkulacji o której mowa w niniejszym punkcie lit. „a”, aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami biorącymi udział w realizacji zamówienia, 

c)         na wniosek zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany o jakiej mowa w niniejszym punkcie lit. „a”,  odpowiednio umowy o pracę/ aneksy do umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne/ aneksy do umów cywilnoprawnych - potwierdzające odpowiednią zmianę wynagrodzenia.

7.         Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w  ust. 2, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

8.         Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia należy złożyć w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia negocjacji. Przez zakończenie negocjacji strony rozumieją nie osiągnięcie przez strony porozumienia w zakresie przedmiotu negocjacji w maksymalnym terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ustępie 2, do drugiej strony.

9.         Zmiany o których mowa wymagają zawarcia aneksu/ porozumienia do umowy o zamówienie publiczne.”

 

 

Uzasadnienie:

 

Przeniesienie do treści wzoru umowy treści art. 142 ust.5 pzp nie można uznać za wystarczające. Pozostawia bowiem szereg problemów praktycznych odnoszących się do rzeczywistej możliwości skorzystania przez Wykonawcę z przywołanego powyżej uregulowania. Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego wyczerpującego określenia SIWZ, którego jednym z elementów jest wzór umowy. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest uzupełnienie postanowień wzoru umowy o propozycje zgłoszone przez Wykonawcę a odnoszące się do trybu wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w momencie jej zaistnienia.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 5:

Zamawiający informuje, iż zawarł postanowienia odpowiadające treści art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w pkt XXII SIWZ „Warunki umowy” oraz w § 6 zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy.

Zamawiający dokonuje MODYFIKACJI pkt XXII SIWZ „Warunki umowy” w ppkt 6, 7, 8, które po zmianie otrzymują brzmienie:

 

„6.       Warunki zmiany:

a)         istotne błędy pisarskie i rachunkowe w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy,

w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie),

b)         zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy,

c)         zmiana lokalizacji obiektu lub likwidacja obiektu,

d)         w uzasadnionych i niezawinionych przez żadną ze stron umowy przypadkach możliwość zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy;

e)         zmiana sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika;

f)         Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

w przypadku zmiany:

1)         stawki podatku od towarów i usług,

2)         wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)         zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4)         zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.         Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymienione w podpunkcie f) z numerami 2), 3) i 4) będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy, który powinien zostać złożony w terminie do 30 dnia od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. Ponadto Wykonawca musi udowodnić wpływ zmian na wartość wykonania zadania. W wyliczeniach dotyczących podwyższenia wartości wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić tylko te dotyczące osób bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia.

8.         Aneks zostanie zawarty po pozytywnym zweryfikowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, udowadniającego wpływ zmian wymienionych w podpunkcie f)
z numerami 2), 3) i 4) na wartość wykonania zadania, w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia.”

 

Zamawiający dokonuje MODYFIKACJI  § 6 zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy w ust. 2, 3 i 4, które po zmianie otrzymują brzmienie:

 

2.         Warunki zmiany:

a)         istotne błędy pisarskie i rachunkowe w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy,

w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie),

b)         zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy,

c)         zmiana lokalizacji obiektu lub likwidacja obiektu,

d)         w uzasadnionych i niezawinionych przez żadną ze stron umowy przypadkach możliwość zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy;

e)         zmiana sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika;

f)         Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)          stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)         zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4)         zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3.         Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymienione w podpunkcie f) z numerami 2), 3) i 4) będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy, który powinien zostać złożony w terminie do 30 dnia od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. Ponadto Wykonawca musi udowodnić wpływ zmian na wartość wykonania zadania. W wyliczeniach dotyczących podwyższenia wartości wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić tylko te dotyczące osób bezpośrednio biorących udział
w realizacji zamówienia.

4.         Aneks zostanie zawarty po pozytywnym zweryfikowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, udowadniającego wpływ zmian wymienionych w podpunkcie f)
z numerami 2), 3) i 4) na wartość wykonania zadania, w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia.”

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! –  na 30.04.2019 r. godz. 13:00

W związku z koniecznością udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi na pozostałą część zadanych przez Wykonawców pytań oraz dokonania modyfikacji treści SIWZ działając zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.04.2019 r., do godz. 13:00.

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ DNIA 30.04.2019 r., GODZ. 13: 15

W związku ze zmianą terminu składania ofert zaleca się, aby koperta zawierająca ofertę  była oznakowana następująco:

 

OFERTA- „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”
(PO VII WB 261.9.2019)

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 30.04.2019 r., godz. 13:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540081272-N-2019 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.04.2019 r. (art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega termin wnoszenia wadium (do dnia 30.04.2019 r., godz. 13:00).

                                              

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ.

 

                                                          

                                                                                                              ZAMAWI AJĄCY

ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Andrzej Wieczorek odpowiedzi_na_pytania_na_str_www.pdf

 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2504_B.pdf