PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Cz. II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 kwietnia 2019 r.

PO VII WB 261. 9. 2019

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” w dniach 24.04. 2019 r.-25.04.2019 r.  do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

CZ. II ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 24.04.2019 r.

 

PYTANIE  1:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki
i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w załączeniu.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych wg. wzoru Wykonawcy. Jednakże mając na względzie ochronę interesów zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy w tym zakresie, dokonuje on modyfikacji załącznika nr 4 do wzoru umowy- klauzula informacyjna-  poprzez rozbudowanie jego treści o tzw. klauzulę poufności.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia nazwę załącznika nr 4 do wzoru umowy, która po modyfikacji otrzymuje brzmienie „klauzula informacyjna i klauzula poufności”, a także rozbudowuje treść ww. załącznika poprzez dodanie po pkt 9 następujących zapisów:

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.                                                       

 

                                                                                      ..................................................

                                                                                              (podpis Wykonawcy)

 

Klauzula poufności

 

 1. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do zachowania w poufności danych/informacji oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których ma lub może mieć potencjalnie dostęp w związku z wykonywanymi zadaniami, wynikającymi z realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Obowiązkiem zachowania poufności objęte są informacje stanowiące:

a) tajemnicę przedsiębiorstwa, stosownie do postanowień ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 p.419 ze zm.) czyli nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,

 b) chronione dane osobowe, stosownie do postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), czyli wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym w szczególności w zakresie przetwarzania i wykorzystywania tych danych,

 c) chronioną własność intelektualną, stosownie do postanowień ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) czyli chroniony prawem autorskim utwór jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

2. Obowiązek zachowania poufności danych/bezpieczeństwa informacji obejmuje w szczególności wszelkie informacje, dane, a także materiały uzyskane w związku z zawarciem i realizacją przedmiotu niniejszej umowy w trakcie jej obowiązywania jak również po jej rozwiązaniu bez ograniczenia czasowego.

3. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku naruszenia zapisów umowy dotyczących poufności danych/bezpieczeństwa informacji przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości od 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde stwierdzone rażące naruszenie poufności danych/bezpieczeństwa informacji.

 

                                                                                                          ...................................................

                                                                                              (podpis Wykonawcy)”

PYTANIE  2:

„Wnoszę o modyfikację par. 10 Umowy poprzez wykreślenie słowa ,,pełną’’. Wykonawca może ponosić wyłącznie odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy w zakresie regulującym przez przepisy Kodeksu Cywilnego.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

 

PYTANIE  3:

„Wnoszę o wprowadzenie do par. 7 Umowy, zapisu: ,,Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

 

PYTANIE  4:

„Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 Umowy zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia’’.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

 

PYTANIE  5:

„Wnoszę o wprowadzenie do par. 7 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia’’.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 5:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 6 do SIWZ projekt umowy, poprzez dodanie w § 5 ust. 5 o treści: „W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę.”

 

PYTANIE  6:

„Wnoszę o obniżenie kar umownych w par. 7 ust. 2,3,4 Umowy o  50%. Zaproponowane sankcje przez Zamawiającego są zbyt wygórowane i winny zostać obniżona. Te drastycznie wysokie kary umowne w naszej ocenie wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego. Ponadto zastrzeżenie kar umownych w takiej wysokości (jak zawarto w umowie) są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art.58 par.2 i art. 3531 k.c., a tym samym z mocy prawa powinny zostać uznane za nieważne. Zapisy umów nie powinny faworyzować jednej ze stron. W tym przypadku mamy do czynienia ze zbyt wygórowanymi karami umownymi,  wobec powyższego żądanie zmiany zapisów w powyższym zakresie jest w pełni uzasadnione. Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 roku (KIO/UZP 767/09) przedstawia pogląd, zgodnie z którym mimo, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone.

Wobec powyższego wnoszę o zmniejszenie kar zawartych w par. 7 ust. 2,3,4 Umowy.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wysokości kar umownych.

PYTANIE  7:

„Wnoszę o wykreślenie par. 7 ust. 6.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy.

 

PYTANIE  8:

„Wnoszę o modyfikację par. 7 ust.1 Umowy, w zakresie: ,, (…) za zawinione niewykonanie lub zawinione nienależyte wykonanie (…)”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy. Zamawiający uważa, ze oczywistym jest, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.

 

PYTANIE  9:

„Wnoszę o wykreślenie z par. 2 ust. 8, lit. c Umowy obowiązku przedłożenia kopii umów o pracę. Wystarczającym dla Zamawiającego winno być przedłożenie oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

 

PYTANIE  10:

„Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 10:

Zamawiający informuje, że może się zgodzić na udział podwykonawcy w realizacji zadania po zawarciu umowy w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał, iż będzie zlecał usługi podwykonawcom, jeżeli będzie to stanowiło zmianę nieistotną umowy.

 

PYTANIE  11:

„Czy Zamawiający dopuszcza na etapie składania ofert wskazanie części zamówienia, którą Wykonawca ma zamiar powierzyć podwykonawcy, lecz bez podania nazwy firmy, jeśli nie jest znana na etapie składania ofert”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 11:

Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę nazwy/firmy podwykonawcy
w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania- zał. nr 2 do SIWZ.

 

PYTANIE  12:

„Czy pracownicy podwykonawcy (alpiniści) muszą być zatrudnieni na podstawie umowy
o pracę? Zaznaczamy, że większość podwykonawców nie zatrudnia na podstawie umowy
o pracę. Wnoszę zatem o możliwość zatrudnienia alpinistów na podstawie umów cywilnoprawnych. Pragnę zwrócić uwagę, iż są to prace sezonowe, wykonywane często raz na 2-3 miesiące”

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 12:

Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia pracowników podwykonawcy (alpiniści) na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

PYTANIE  13:

„Wnoszę o modyfikację par. 8 ust. 1,2 Umowy, w zakresie: ,, (…) – w wysokości 10% (…), wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej części przedmiotu umowy”.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

 

PYTANIE  14:

„Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie
w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (np. zwolnienia lekarskie, urlop na żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę
w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o prace poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m.in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich  z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu.
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 14:

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie pracowników na umowę zlecenie
w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (np. zwolnienia lekarskie, urlop na żądanie).

 

PYTANIE  15:

„Wnoszę o modyfikację par. 14 Umowy, w zakresie: ,,Zaistniałe spory między stronami niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego ,, Powoda”. ”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

 

PYTANIE  16:

„Wnoszę o modyfikację par. 6  Umowy, poprzez dodanie do par. 6 ust.2  zasad dotyczących gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych’’.

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 16:

Zamawiający dokonał już stosownej modyfikacji § 6 zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy- patrz odpowiedź na pytanie 5 CZ. I ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 24.04.2019 r.

 

PYTANIE  17:

„Wnoszę o modyfikację par. 6 poprzez dodanie po ust.2 , pkt. 3 dodatkowego zapisu: ,,odpowiednia zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, uwzględnia sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego’’. Powyższy zapis wynika z art.135 ust.2 ustawy z  dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 17:

Zamawiający dokonał już stosownej modyfikacji § 6 zał. nr 6 do SIWZ wzór umowy- patrz odpowiedź na pytanie 5 CZ. I ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 24.04.2019 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 25.04.2019 r.

 

PYTANIE  1:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę godziny składania ofert z godziny 9 na godzinę 11? Prośbę motywujemy, problemami wynikającymi z doręczeniem na czas przez kurierów, ofert w godzinach porannych. W związku z krótkim terminem na przygotowanie oferty, nie mamy możliwości wysłać ofertę dzień wcześniej. Zwłaszcza, iż nie ma jeszcze odpowiedzi na pytania.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do dnia 30.04.2019 r., do godz. 13:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.04.2019 r., godz. 13: 15.

 

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ.

 

                                                          

                                                                                          ZAMAWI AJĄCY

       ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Andrzej Wieczorek odp_PO_VII_WB_26192019.pdf      Odpowiedzi na pytania

 Umowa_przetwarzania_danych_wykonawcy.pdf      Umowa przetwarzania danych wykonawcy