PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego

Ogłoszenie nr 510083468-N-2019 z dnia 29-04-2019 r.

Prokuratura Okręgowa: Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 530868-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 540065105-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

tak 
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Mickiewicza 153; 71-260 Szczecin , REGON: 363868183, osoba do kontaktów: Prokurator Regionalny Artur Maludy, e-mail: sekretariat@szczecin.pr.gov.pl 
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2; 66-400 Gorzów Wlkp. , REGON: 000569496, osoba do kontaktów: Prokurator Okręgowy Agnieszka Leszczyńska, e-mail: sekretariat@prokuratura-gorzow.pl 
Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34A; 75-950 Koszalin , REGON: 000000336, osoba do kontaktu: Prokurator Okręgowy Krzysztof Kozber, e-mail: po.koszalin@prokuratura.koszalin.pl 
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, ul. Stoisława 6; 70-952 Szczecin , REGON: 000000419, osoba do kontaktu: Prokurator Okręgowy Remigiusz Dobrowolski, e-mail: prokuratura@szczecin.po.gov.pl

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Prokuratura Okręgowa, Krajowy numer identyfikacyjny 00056949600000, ul. ul. Moniuszki  2, 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48957392000, e-mail sekretariat@prokuratura-gorzow.pl, faks +48957392005. 
Adres strony internetowej (url): www.prokuratura-gorzow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Organ ochrony prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): 
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. została umocowana na podstawie udzielonych pełnomocnictw do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego", do dokonywania wszelkich czynności, wynikających z ustawy Pzp, a zastrzeżonych dla Zamawiającego w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia, a także do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz pozostałych Zamawiających.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PO VII WB 261.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”. 2.Wykaz jednostek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, których dotyczy niniejsze postępowanie oraz odpowiadający im zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa uprawnień dla dostępu przez 24 miesiące do systemu informacji prawnej (zwanego dalej SIP) w trybie: 3.1. internetowym- warunki techniczne (Wersja Internet): a) System SIP dostępny w trybie on-line przez Internet oznacza, że: • aplikacja, baza danych i inne oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania systemu SIP są zainstalowane na serwerach Wykonawcy; • użytkownicy korzystają z systemu SIP poprzez sieć Internet przy użyciu powszechnie używanych przeglądarek internetowych (np. Firefox, Chrome, Internet Explorer); b) uprawnienia dostępu on-line przez Internet nie mogą ograniczać liczby użytkowników, którzy będą korzystać z systemu SIP w sposób nierównoczesny. Jedynym ograniczeniem ilościowym dla tej wersji dostępów jest liczba równoczesnych użytkowników korzystających z systemu SIP określona w przedmiocie zamówienia; c) uprawnienia dostępu on-line przez Internet muszą pozwalać na dostęp do systemu SIP z dowolnego adresu IP w Internecie, po autoryzacji użytkownika jedynie poprzez login i hasło (bez instalowanych indywidualnie na urządzeniu dostępowym kluczy licencyjnych), co najmniej takiej liczbie użytkowników równoczesnych, jak określono w przedmiocie zamówienia; d) Wykonawca dostarczy uprawnienia dostępu przez przeglądarkę do narzędzi administracyjnych służących do zarządzania użytkownikami Zamawiającego w systemie SIP; e) aktualizacje systemu SIP na serwerach Wykonawcy, w szczególności jego zawartości merytorycznej, będą realizowane na bieżąco, nie rzadziej niż co tydzień; f) w godzinach od 6 do 24 każdego dnia dostępność Systemu nie może być niższa niż 98% (liczona jako współczynnik czasu dostępności do czasu ogółem, w skali tygodnia). 3.2. intranetowym- warunki techniczne (Wersja Intranet): a) system SIP będzie zainstalowany na 4 serwerach w wydzielonej sieci WAN bez dostępu do Internetu po jednym serwerze w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie i w Prokuraturach Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Szczecinie; b) uruchomienie serwera SIP dopuszcza się na serwerowych systemach operacyjnych Windows Server od wersji 2008R2, Linux Debian 5.0, Centos 5.0 i nowszych; c) system operacyjny dedykowany do uruchomienia usługi serwerowej SIP w środowisku wirtualnym musi byś zgodny co najmniej hypervisor-em VMware vSphere Hypervisor 6, Hyper-V Server 2008R2 i nowszym; d) dostęp do aplikacji od strony użytkownika końcowego musi odbywać się z wykorzystaniem sieci LAN/WAN przez przeglądarkę Internetową co najmniej Internet Explorer 10 i nowsze, dostęp użytkownika końcowego do aplikacji SIP musi odbywać się co najmniej w trybie anonimowym (bez konieczności uwierzytelniania); e) aktualizacja systemu SIP prokuratur nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu będzie się odbywała co najmniej on-line przez Internet lub z nośników CD/DVD lub z dysków USB; f) aktualizacja poszczególnych systemów SIP ma się odbywać za pośrednictwem sieci WAN ze wskazanego serwera aktualizacji zlokalizowanego w sieci WAN prokuratury; g) metoda aktualizacji z wykorzystaniem sieci WAN musi posiadać możliwość definiowania automatycznej aktualizacji z możliwością definiowania częstotliwości jej wykonania, godziny rozpoczęcia, godziny zakończenia oraz wznawiania aktualizacji od stanu, w którym aktualizacja została zatrzymana. 3.3. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania SIP a) prezentacja zasad posługiwania się systemami w grupach maksymalnie 30 osobowych; b) czas szkolenia jednej grupy będzie wynosił min. 2 godziny; c) szkolenia będą realizowane w siedzibach: Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., w uzgodnionych z poszczególnymi prokuraturami terminach; d) szkolenia rozpoczną się w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy i zakończą w przeciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy; e) w przypadku zmiany funkcjonalności SIP w trakcie trwania umowy dostawca sam zainicjuje cykl szkoleń dla poszczególnych prokuratur. 4. Wymagania minimalne dotyczące zawartości merytorycznej i funkcjonalności SIP, a także wymagania dotyczące możliwości wyszukiwania i inne zostały szczegółowo opisane w pkt III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/04/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 374570.61 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: pl.dzp@wolterskluwer.com 
Adres pocztowy: ul. Przyokopowa 33 
Kod pocztowy: 01-208 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 395922.24 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 395922.24 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 395922.24 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

  ogloszenie_20190429.pdf      Ogłoszenie