PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

PO VII WB 261.9.2019 „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

Gorzów Wlkp., 02.05.2019 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 02.05.2019 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”.

W dniu 30.04.2019 r. o godzinie 13:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 558 575,29 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 5. Następnie Przewodniczący Komisji Przetargowej otwierał kolejno oferty. Podczas otwarcia informował obecne osoby o nazwach i adresach Wykonawców oraz podanych przez nich cenach za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert, a także o warunkach płatności zawartych w ofertach (które są zgodne z SIWZ i umową):

 

1. Jantar Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum,

Jantar 2 Sp. z o.o.- Konsorcjant,

Sekret Sp. z o.o.- Konsorcjant

ul. Zygmunta Augusta 71

76-200 Słupsk

cena: 1 618 056,00 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 4, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

 

2. Klinet sp. z o. o.- Lider Konsorcjum,

Konsalnet Ochrona sp. z o.o.,

ul. Jana Kazimierza 55

01-267 Warszawa

cena: 1 202 866,32 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 4, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

 

3. DGP CLEAN PARTNER Sp. o.o.- Lider Konsorcjum,

ul. Najświętszej Marii Panny 5e

59-220 Legnica

DGP Provider Sp. z o.o.

Aleja Niepodległości 775/2

81-805 Sopot

7 MG Sp. z o.o.

ul. Najświętszej Marii Panny 14

59-220 Legnica

SEBAN Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 9A

40-159 Katowice

cena: 578 230,32 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 4, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

 

4. Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia  „HERKULES”,

ul. Wyszyńskiego 11-13

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 1 006 218,00 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 4, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

 

5. PHU ECO-CLEAN Klaudyna Antczak,

ul. Międzychodzka 12

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 489 202,56 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 10, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

 

 

 

 

Podczas otwarcia ofert obecni byli:

-Andrzej Majkut- Przewodniczący Komisji Przetargowej;

-Renata Papaj- Członek Komisji Przetargowej;

-Lucyna Paszczyńska- Członek Komisji Przetargowej;

-Marek Budny- Członek Komisji Przetargowej;

-Paulina Karbowiak- Sekretarz;

-Krzysztof Kowalczyk- Dyrektor Finansowo-Administracyjny Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp.;

-Beata Herbuś- przedstawicielka firmy: Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia  „HERKULES”;

-Marek Antczak- przedstawiciel firmy: PHU ECO-CLEAN Klaudyna Antczak.

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia 02.05.2019 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

 

 

 

sporządził: Paulina Karbowiak

 

                   02.05.2019 r.

                  (data i podpis)                                                                            

ZATWIERDZAM

PROKURATOR OKRĘGOWY

       Agnieszka Leszczyńska

    (podpis Kierownika Jednostki

      lub osoby upoważnionej)

  prot_PO_VII_WB_26192019.pdf      Protokół