PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

PO VII WB 261.9.2019 „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

Gorzów Wlkp., 23.05.2019 r.

                                                                                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

 WYBRANO OFERTĘ NR 5

złożoną przez firmę:

PHU ECO-CLEAN Klaudyna Antczak,

ul. Międzychodzka 12

66-400 Gorzów Wlkp. z:

 

  • ceną  oferty brutto: 489.202,56 zł
  • Wykonawca oświadczył, że zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
  • Wykonawca oświadczył, że będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia następującą ilość ekologicznych środków czystości: 10, każdy do innego rodzaju powierzchni czyszczonej.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 5 jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 100,00 pkt.

Ponadto Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) lit. a) ustawy P. z. p.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 5 ofert.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami wykonawców, którzy złożyli oferty,  streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert
i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

 

 

NUMER OFERTY/NAZWA

 

CENA BRUTTO OFERTY ZŁ

 

WYSOKOŚĆ KARY UMOWNEJ ZA KAŻDY DZIEŃ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA USŁUGI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM UMOWY

 

ILOŚĆ EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KAŻDY DO INNEGO RODZAJU POWIERZCHNI CZYSZCZONEJ

 

LICZBA PKT
W KRYTERIUM CENA- ZNACZENIE 60% (MAKS. 60 PKT)

 

 

LICZBA PKT W KRYTERIUM WYSOKOŚĆ KARY UMOWNEJ ZA KAŻDY DZIEŃ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA USŁUGI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM UMOWY– ZNACZENIE 30% (MAKS. 30 PKT)

 

LICZBA PKT
W KRYTERIUM
STOSOWANIE EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI– ZNACZENIE 10% (MAKS. 10 PKT)

 

 

RAZEM

OFERTA NR 1

Jantar Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum,

Jantar 2 Sp. z o.o.- Konsorcjant,

Sekret Sp. z o.o.- Konsorcjant

ul. Zygmunta Augusta 71,
76-200 Słupsk

1 618 056,00

200 zł

4

18,00

10,00

10,00

38,00 pkt

OFERTA NR 2

Klinet sp. z o. o.- Lider Konsorcjum,

Konsalnet Ochrona sp. z o.o.,

ul. Jana Kazimierza 55,
01-267 Warszawa

1 202 866,32

200 zł

4

25,00

10,00

10,00

45,00 pkt

OFERTA NR 3

DGP CLEAN PARTNER Sp. o.o.- Lider Konsorcjum,
ul. Najświętszej Marii Panny 5e,
59-220 Legnica

DGP Provider Sp. z o.o.
Aleja Niepodległości 775/2,
81-805 Sopot

7 MG Sp. z o.o.,
ul. Najświętszej Marii Panny 14,
59-220 Legnica

SEBAN Sp. z o.o.,
ul. Jesionowa 9A,
40-159 Katowice

578 230,32

500 zł

4

51,00

30,00

10,00

91,00 pkt

OFERTA NR 4

Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia  „HERKULES”,
ul. Wyszyńskiego 11-13, 66-400 Gorzów Wlkp.

1 006 218,00

500 zł

4

29,00

30,00

10,00

69,00 pkt

OFERTA NR 5

PHU ECO-CLEAN Klaudyna Antczak,
ul. Międzychodzka 12, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

489 202,56

 

500 zł

 

10

 

60,00

 

30,00

 

10,00

 

100,00 pkt

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y

ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Andrzej Wieczorek inf_20190523.pdf      Informacja