PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postęp. o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Ogłoszenie nr 510107021-N-2019 z dnia 30-05-2019 r.

Prokuratura Okręgowa: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 540029-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 540081272-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Prokuratura Okręgowa, Krajowy numer identyfikacyjny 00056949600000, ul. ul. Moniuszki  2, 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48957392000, e-mail sekretariat@prokuratura-gorzow.pl, faks +48957392005. 
Adres strony internetowej (url): www.prokuratura-gorzow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Organ ochrony prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PO VII WB 261.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Ogólne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny, terminowy i zgodny z warunkami jakościowymi powszechnie uznawanymi, - usługa sprzątania świadczona jest codziennie za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, - w okresie zimowym, w przypadku opadów śniegu lub marznącego deszczu, usługa stałego utrzymania schodów, chodników i parkingów w stanie odśnieżonym i posypanym piaskiem świadczona jest codziennie (również w dni wolne od pracy). Zamawiający wymaga wywozu śniegu sprzed posesji prokuratur na koszt Wykonawcy. - Wykonawca winien stosować środki czystości dobrej jakości, posiadające atest PZH, przeznaczone do danego typu powierzchni: a) podłóg – panele, parkiet, terakota, linoleum, wykładzina dywanowa, b) mebli – drewno, szkło, płyta meblowa, tapicerka meblowa, c) powierzchni pokrytych glazurą, d) armatury białej i chromowanej w pomieszczeniach sanitarnych oraz ich dezynfekcji w sposób zapobiegający osadzaniu się kamienia w umywalkach, sedesach i na armaturze chromowanej. - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: a) dostarczenia wszelkich maszyn i urządzeń oraz ich eksploatacji, b) zatrudnienia osób, c) dostarczania środków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (w tym środków chemicznych i czyszczących, kostek dezynfekcyjnych do WC, odświeżaczy powietrza, płynu do mycia naczyń, wkładów foliowych do koszy na śmieci) oraz utylizacji opakowań po zużytych środkach, d) usuwania z terenu posesji liści, gałęzi, odchodów zwierząt, śniegu, lodu, skoszonej trawy oraz dostarczania piasku i soli do posypywania w okresie zimowym, - w przypadku prowadzenia prac remontowych w obiektach prokuratury obowiązek sprzątania gruzu oraz innych odpadów budowlanych spoczywa na Wykonawcy robót budowlanych, - po zakończeniu ewentualnych prac remontowych Zamawiający wymaga gruntownego posprzątania. W tym celu Zamawiający będzie doraźnie wymagał zwiększenia środków i sił (zwiększenie obsady personelu). Wykonawca zapewnia zakup we własnym zakresie: papieru toaletowego, ręczników papierowych, pianki i mydła do dozowników, kostek dezynfekcyjnych do WC, odświeżaczy powietrza, płynu do mycia naczyń, zmywaków kuchennych i innych środków niezbędnych do właściwego świadczenia usług.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 90919200-4, 90914000-7, 90610000-6, 90620000-9, 90630000-2, 77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 594051.14 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: PHU ECO-CLEAN Klaudyna Antczak 
Email wykonawcy: biuro@eco24.expert 
Adres pocztowy: ul. Międzychodzka 12 
Kod pocztowy: 66-400 
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski 
Kraj/woj.: lubuskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 489202.56 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 489202.56 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1618056.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

  20190530_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf