PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I

Gorzów Wielkopolski, dnia 04 listopada 2019 r.

PO VII WB 261.15.2019

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. pn. „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I” w dniu 04. 11. 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

PYTANIE  1:           

„W dziale III pkt 2 Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił cytuję: „Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13A, 66-300 Międzyrzecz, w tym roboty wymienione w dziale 1.2.1., dziale 1.2.4, dziale 2, dziale 3.4, dziale 3.5 Przedmiaru robót.”

Pytanie:

Jak należy rozumieć ten zapis? Jaki zakres robót ma być wykonany w etapie I?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: 

Zamawiający informuje, że zakres robót, które mają być wykonane w etapie I, obejmuje wyłącznie roboty wymienione w zacytowanych punktach.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ:

  • w pkt III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ppkt 2. dot. zakresu przedmiotu zamówienia, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

 

„2.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyłącznie roboty wymienione w dziale 1.2.1, dziale 1.2.4, dziale 2, dziale 3.4, dziale 3.5 Przedmiaru robót, m.in.

  1. zmiany aranżacyjne w części pomieszczeń na kondygnacji poddasza polegające na wyburzeniach istniejących ścian działowych i wykonaniu nowych ścian działowych,
  2. docieplenie części pomieszczeń poddasza,
  3. remont istniejących elementów wykończenia wewnętrznego: podłóg, drzwi, balustrad, okładzin ściennych i powłok malarskich,
  4. renowację wskazanych elementów budynku,
  5. remont istniejących instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, grzewczej, elektroenergetycznej oświetleniowej,

      6)  sporządzanie rysunków powykonawczych - na bieżąco w miarę postępu robót;

      7)  wykonanie Dokumentacji Powykonawczej (DP), zawierającej m.in.:

  1. DP - architektura i konstrukcja – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,
  2. DP - branża elektryczna – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,
  3. DP - branża sanitarna – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.

Dokumentacja sporządzona w wersji elektronicznej winna być zapisana na płytach DVD w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, PRO-NORMA przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego, tj. pliki tekstowe doc, rtf, txt, pdf, ath; rysunki techniczne dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem.

8)  Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia, a następnie wniesienia mebli i innych sprzętów (np. biurek, krzeseł, szaf, urządzeń biurowych) na własny koszt we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Zamawiający przed ww. działaniami Wykonawcy zobowiązuje się opróżnić meble (szafy, biurka itp.) z dokumentów.”

 

  • w § 1 ust. 3 załącznika nr 7 do SIWZ Projekt umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

 

„ 3.     Zakres przedmiotu umowy obejmuje wyłącznie realizację robót wymienionych w dziale 1.2.1, dziale 1.2.4, dziale 2, dziale 3.4, dziale 3.5 Przedmiaru robót, w tym m.in. (…)”.

 

Pozostała część § 1 ust. 3  umowy pozostaje bez zmian.

 

PYTANIE  2:

„Wnosimy o rozważenie możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania, ponieważ planowany okres do 90 dni przy wykonywaniu robót na obiekcie czynnym w naszej ocenie jest niewystarczający. Należy zauważyć, że terminy realizacji obejmują m.in. okres świąteczny i noworoczny który w sposób naturalny wstrzyma prace na około 4 dni.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 110 dni kalendarzowych.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w pkt XIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - KRYTERIUM OCENY OFERT, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

 

„Wymagany termin wykonania zamówienia- do 110 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.”

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540235553-N-2019 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.11.2019 r. (art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

                                              

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ.

 

                                                          

                                                                                          ZAMAWI AJĄCY

PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska

 

  odp_20191104.pdf      Odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ

 ogloszenie_20191104.pdf      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia