PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

odpowiedzi na pytania do treści SIWZ z dnia 05.11.2019 r. oraz modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I"

Gorzów Wielkopolski, dnia 07 listopada 2019 r.

PO VII WB 261.15. 2019

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I” w dniu 05. 11. 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

PYTANIE  1:           

„Prosimy o wyjaśnienie do przetargu na zadanie „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”.

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami zakres prac obejmuje dział 1.2.1- roboty wewnętrzne pomieszczeń piwnic, natomiast nie obejmuje wykonania wymiany opraw oświetleniowych w powyższych pomieszczeniach proszę o uściślenie, czy w piwnicy nie będzie w tym etapie wymieniane oświetlenie.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: 

Zamawiający informuje, że dział 2 poz. 208 Przedmiaru robót obejmuje wymianę opraw oświetleniowych na poszczególnych kondygnacjach, w tym w piwnicy.

 

 

PYTANIE  2:

„Witam W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na remont pomieszczeń prokuratury w Międzyrzeczu etap pierwszy prosimy o wyjaśnienie

 

 Rozdzielnica RK – brak pozycji w przedmiarze odnośnie rozbudowy rozdzielnicy  Rozdzielnica TGL – brak pozycji w przedmiarze odnośnie rozbudowy rozdzielnicy  Rozdzielnica TB2 – brak pozycji w przedmiarze odnośnie montażu rozdzielnicy  Instalacja SAP – brak pozycji w przedmiarze odnośnie ułożenia przewodów  Instalacja gniazd elektrycznych – brak pozycji w przedmiarze odnośnie wymiany gniazd  Zasilanie jednostek klimatyzacyjnych – brak pozycji w przedmiarze odnośnie zasilania jednostek klimatyzacji  Zasilanie rozdzielnicy RK – brak pozycji w przedmiarze odnośnie zasilenia projektowanej rozdzielnicy  Instalacja SSWiN – brak pozycji kosztorysowej montażu

 

Czy zamawiający dopuszcza  możliwość  modyfikacji przedmiarów celem wykonania poprawnie kosztorysu ofertowego ”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ i załącznika nr 10 do SIWZ Dokumentacja Techniczna poprzez aktualizację Przedmiaru robót.

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! –  na 13.11.2019 r. godz. 10:00

W związku z koniecznością dokonania modyfikacji treści SIWZ działając zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  13.11.2019 r., do godz. 10:00.

OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13.11.2019 r., GODZ. 10:15

W związku ze zmianą terminu składania ofert zaleca się, aby koperta zawierająca ofertę  była oznakowana następująco:

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2; 66-400 Gorzów Wlkp.
pok. nr 2 Biuro Podawcze

z dopiskiem na kopercie:

 

OFERTA- Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 13.11.2019 r., godz. 10:15.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540239435-N-2019  zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.11.2019 r. (art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega termin wnoszenia wadium (do dnia 13.11.2019 r.        , godz. 10:00).

                                              

SKŁADAJĄC OFERTĘ WYKONAWCA MUSI UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZE ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ.

 

                                                          

ZAMAWIAJĄCY

PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska

z up. Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

Andrzej Majkut

      

  odp_na_pyt_20191107.pdf      Odpowiedzi na pytania

 ogloszenie_20191107.pdf      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 przedmiar_robot_20191107.zip      Zaktualizowany przedmiar robót