PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I

PO VII WB 261.15.2019 „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”

Gorzów Wlkp., 13.11.2019 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 13.11.2019 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”.

W dniu 13.11.2019 r. o godzinie 10:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 543 184, 56 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 5. Następnie Przewodniczący Komisji Przetargowej otwierał kolejno oferty. Podczas otwarcia informował obecne osoby o nazwach i adresach Wykonawców oraz podanych przez nich cenach za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert, a także o warunkach płatności zawartych w ofertach (które są zgodne z SIWZ i umową):

 

1. UB SZAŁATA sp. z o.o.

ul. Niegolewskich 10/7

60-232 Poznań

cena: 553 500,00 zł brutto

termin realizacji zamówienia- do 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

deklarowany okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia- 60 miesięcy

 

2. Usługi budowlano-instalacyjne STAD-BUD Damian Staniszczak

ul. Metalowców 4

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 490 058, 42 zł brutto

termin realizacji zamówienia- do 89 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

deklarowany okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia- 60 miesięcy

 

3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Kmito

ul. Piaskowa 36a

66-100 Sulechów

cena: 730 124, 44 zł brutto

termin realizacji zamówienia- do 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

deklarowany okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia- 60 miesięcy

 

4. PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki

Różanki, ul. Gorzowska 7

66-415 Kłodawa

cena: 553 500, 00 zł brutto

termin realizacji zamówienia- do 75 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

deklarowany okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia- 60 miesięcy

 

5. Usługi Ogólnobudowlane PAK-BUD Zbigniew Pakuła

ul. Boh. Westerplatte 9/3

66-400 Gorzów Wlkp.

cena: 553 500,00 zł brutto

termin realizacji zamówienia- do 110 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

deklarowany okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia- 60 miesięcy

 

Podczas otwarcia ofert obecni byli:

-Andrzej Majkut- Przewodniczący Komisji Przetargowej;

-Renata Papaj- Członek Komisji Przetargowej;

-Lucyna Paszczyńska- Członek Komisji Przetargowej;

-Paulina Karbowiak- Sekretarz;

-Krzysztof Kowalczyk- Dyrektor Finansowo-Administracyjny Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp.;

- przedstawicielka firmy: Usługi budowlano-instalacyjne STAD-BUD Damian Staniszczak;

 

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, tj. od dnia 13.11.2019 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
.

 

 

 

 

sporządził: Paulina Karbowiak

 

                   13.11.2019 r.

                  (data i podpis)                                                                            

       ZATWIERDZAM

PROKURATOR OKRĘGOWY

      Agnieszka Leszczyńska

wz ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Andrzej Wieczorek

    (podpis Kierownika Jednostki

      lub osoby upoważnionej)

  prot_PO_VII_WB_261152019.pdf      Protokół z otwarcia ofert