PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu - etap I

Gorzów Wielkopolski, dnia 25.11.2019 r.

PO VII WB 261. 15. 2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”

 

 

WYBRANO OFERTĘ NR 2

złożoną przez

firmę:

Usługi budowlano-instalacyjne
STAD-BUD Damian Staniszczak

ul. Metalowców 4

66-400 Gorzów Wlkp.

                                                                                      

z ceną  oferty brutto: 490 058, 42  zł

terminem realizacji zamówienia- do 89 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

deklarowanym okresem gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia-
60 miesięcy.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ – tzn. 94,00 pkt.

Ponadto Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

Oferta nr 2  została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5) lit. a) ustawy P. z. p.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy P. z. p. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  złożono 5 ofert.

 

Poniżej zamieszczono nazwy firm wraz z adresami Wykonawców, którzy złożyli oferty,  streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
w kryteriach oceny ofert i łączną punktację.

 

Streszczenie oceny złożonych (ważnych) ofert:

 

 

Numer oferty/Nazwa

Cena brutto zł

Termin realizacji zamówienia

Deklarowany okres gwarancji i rękojmi na wykonanie całości przedmiotu zamówienia

Liczba pkt w kryterium cena oferty- znaczenie 60%

(maks. 60 pkt)

 

Liczba pkt w kryterium termin realizacji zamówienia – znaczenie 30% (maks. 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji i rękojmi– znaczenie 10% (maks. 10 pkt)

 

Razem

 

OFERTA NR 1

 

UB SZAŁATA sp. z o.o.

ul. Niegolewskich 10/7

60-232 Poznań

 

553 500,00

do 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

 

60 miesięcy

 

53,00

30,00

10,00

93,00 pkt

OFERTA NR 2

 

Usługi budowlano-instalacyjne STAD-BUD Damian Staniszczak

ul. Metalowców 4

66-400 Gorzów Wlkp.

490 058,42

do 89 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

 

60 miesięcy

 

60,00

24,00

10,00

94,00 pkt

OFERTA NR 3

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Kmito

ul. Piaskowa 36a

66-100 Sulechów

 

730 124,44

do 100 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

 

60 miesięcy

 

40,00

21,00

10,00

71,00 pkt

OFERTA NR 4

 

PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki

Różanki, ul. Gorzowska 7

66-415 Kłodawa

 

553 500,00

do 75 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

 

60 miesięcy

 

53,00

28,00

10,00

91,00 pkt

OFERTA NR 5

 

Usługi Ogólnobudowlane PAK-BUD Zbigniew Pakuła

ul. Boh. Westerplatte 9/3

66-400 Gorzów Wlkp.

 

553 500,00

do 110 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

 

60 miesięcy

 

53,00

19,00

10,00

82,00 pkt

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y

ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Andrzej Wieczorek

  inf_20191125.pdf      Informacja