PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. "Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I"

Ogłoszenie nr 510261254-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.

Prokuratura Okręgowa: Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 614974-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540239435-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Prokuratura Okręgowa, Krajowy numer identyfikacyjny 00056949600000, ul. ul. Moniuszki  2, 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48957392000, e-mail sekretariat@prokuratura-gorzow.pl, faks +48957392005.
Adres strony internetowej (url): http://www.prokuratura-gorzow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Organ ochrony prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PO VII WB 261.15.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyłącznie roboty wymienione w dziale 1.2.1, dziale 1.2.4, dziale 2, dziale 3.4, dziale 3.5 Przedmiaru robót, m.in. 1) zmiany aranżacyjne w części pomieszczeń na kondygnacji poddasza polegające na wyburzeniach istniejących ścian działowych i wykonaniu nowych ścian działowych, 2) docieplenie części pomieszczeń poddasza, 3) remont istniejących elementów wykończenia wewnętrznego: podłóg, drzwi, balustrad, okładzin ściennych i powłok malarskich, 4) renowację wskazanych elementów budynku, 5) remont istniejących instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, grzewczej, elektroenergetycznej oświetleniowej, 6) sporządzanie rysunków powykonawczych - na bieżąco w miarę postępu robót; 7) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej (DP), zawierającej m.in.: a) DP - architektura i konstrukcja – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, b) DP - branża elektryczna – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej, c) DP - branża sanitarna – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. Dokumentacja sporządzona w wersji elektronicznej winna być zapisana na płytach DVD w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, AutoCAD, PRO-NORMA przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak przy wykonaniu projektu wykonawczego, tj. pliki tekstowe doc, rtf, txt, pdf, ath; rysunki techniczne dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem. 8) Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia, a następnie wniesienia mebli i innych sprzętów (np. biurek, krzeseł, szaf, urządzeń biurowych) na własny koszt we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Zamawiający przed ww. działaniami Wykonawcy zobowiązuje się opróżnić meble (szafy, biurka itp.) z dokumentów.2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ z uwzględnieniem Oświadczenia projektanta- zał. 8 do SIWZ. 3. Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186) przedmiotowy remont nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 4. W przypadku powstania w trakcie realizacji prac odpadów lub elementów wymagających utylizacji za ich prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami utylizację jest odpowiedzialny Wykonawca. 5. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od momentu dokonania odbioru końcowego robót - zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego. 6. W zakresie czynności Wykonawcy nie leżą czynności, do których wykonania (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) zobowiązany jest Zamawiający. 7. Wszystkie prace będą wykonywane w trakcie eksploatacji budynku Prokuratury Rejonowej. 8. Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić w taki sposób, aby nie kolidowały one z funkcją użytkową budynku. Zamawiający zaleca również prowadzenie robót po godzinach pracy Prokuratury oraz w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 9. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, a nie mającej wpływ na jej formalną ocenę. 10. Projekt umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) określa prawa i obowiązki Stron Umowy w okresie jej trwania - realizacji zamówienia - w tym m.in.: szczegółowy opis sposobu dokonywania odbiorów, zasady płatności oraz warunki gwarancji. 11. We wszystkich pozycjach opisu przedmiotu zamówienia, w których zostały wskazane nazwy własne, nazwy producentów, znaki towarowe, zapisy te należy rozumieć jako „typu” i oznaczają możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do wskazanych, tzn. nie gorszych od proponowanych w Dokumentacji Technicznej. 12. Charakterystyka ogólna budynku: Budynek Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu położony jest przy ul. Wojska Polskiego 13A, w jedn. ewid. Międzyrzecz i obejmuje północną część działki nr ewid. 611/3 w obrębie nr 1. Budynek ten jest zlokalizowany w otoczeniu zabytku- zespołu KOK-I-11/58/86-2176/75 ustanowionego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją o nr ZN.G.5152.70.2019 z dnia 18.10.2019 r. udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w ww. lokalizacji. Budynek stanowiący przedmiot opracowania jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym, o trzech kondygnacjach naziemnych, z czego trzecia stanowi poddasze użytkowe. Konstrukcja obiektu wskazuje na jego pochodzenie powojenne i skłania do datowania powstania obiektu na II poł. XX w. Budynek wyposażony jest w instalacje: wod.-kan., c.o. i c.w. z węzłem cieplnym w piwnicy, elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, teletechniczną, monitoringu, alarmową i schładzania. Kubatura jego wynosi 2266,30 m3, a powierzchnia użytkowa 611,98 m2. 13. Wymagania ogólne dotyczące wykonania zamówienia: 1) Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, ST oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 2) W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Techniczną oraz innymi przepisami obowiązującymi. 4) Dane określone w Dokumentacji Technicznej należy uważać za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji i za wiedzą projektanta. 5) Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 6) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót to takie materiały należy niezwłocznie zastąpić innymi, a roboty rozebrać na koszt Wykonawcy. 7) Wszystkie materiały stosowane przy realizacji zamówienia powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną. 8) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 9) W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w załączonej dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45432100-5, 45442100-8, 45421000-4, 45421160-3, 45421152-4, 45421146-9, 45310000-3, 45311000-0, 45332200-5, 45330000-9, 45331100-7, 45321000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 651656.70
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Usługi budowlano-instalacyjne STAD-BUD Damian Staniszczak
Email wykonawcy: stadbudbiuro@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Metalowców 4
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 490058.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 490058.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 730124.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  20191202_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf