PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

Konkurs Nr : I K 1110/ 2 /13

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

I.                  Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – 1,0 etat.

 

II. Wymagania:

Zgodnie z art. 100a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1085 roku o prokuraturze (tj.Dz.U.2011.270.1599 ze zm. ) w związku z treścią § 3 ust. 1 i następne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora  (Dz.U.2011.210.1257) na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

1.      jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.      jest nieskazitelnego charakteru,

3.      ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

4.      ukończył 24 lata,

5.      ukończył aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

III. Wymagania dodatkowe:

1.      zdolności analityczne,

2.      znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word, Excel oraz OpenOffice,

3.      kreatywność,

4.      komunikatywność,

5.      odporność na stres,

6.      wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

7.      umiejętność pracy w zespole.

 

 

IV. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do konkursu winny złożyć następujące dokumenty:

1.      wniosek adresowany do Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,

2.      kwestionariusz osobowy,

3.      życiorys i informację o zatrudnieniu oraz przebiegu pracy zawodowej,

4.      kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,

5.      oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej,

6.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

8.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby konkursu,

9.      trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

V. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia wraz z dokumentami:

 

Do dnia 12 kwietnia 2013 r. kandydaci składają wymagane dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2, pokój nr 20 (kadry) lub nadają drogą pocztową na adres prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu I K 1110/2/13.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, a także, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

           

VI. Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu:

 

Konkurs odbędzie się:

14 maja 2013r. o godz.1000 w sali konferencyjnej nr 7 Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie ogłoszona do dnia 22 kwietnia 2013 roku na stronie internetowej prokuratury (www.prokuratura-gorzow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

a/ testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury.

b/ dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

 

 

 

 

 

 

  kwestionariusz_osobowy.rtf      kwestionariusz_osobowy