PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2013-04-25 Ogłoszenie inspektor ds obronnych

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj.Dz.U. z 2011r. Nr 109 poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. Nr 21 poz.129. ze zm.) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

 

 

sygnatura konkursu:          - I.K.1110/ 6 /13

liczba stanowisk:                - 1  (0,5 etatu)

stanowisko docelowe         - inspektor do spraw obronnych

miejsce pracy:                     - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

data rozpoczęcia pracy:   - 1 lipca 2013 roku

wynagrodzenie:                  - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych

pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. Nr 49, poz.299).

 

                Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 12 miesięcy i kończy się egzaminem. Prokurator Okręgowy może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

 

Zakres zadań:

 

 1. Planowanie zadań z kresu obronności dla prokuratury okręgowej i jednostek podległych.
 2. Opracowywanie dokumentacji mającej wpływ na funkcjonowanie prokuratury w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 1. Prowadzenie szkoleń z zakresu obronności z kadrą kierowniczą prokuratur okręgu gorzowskiego.
 2. Sporządzanie sprawozdań z wykonania zadań obronnych.
 3. Współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, ostrzegania i alarmowania.
 4. Utrzymywanie kontaktu z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie współpracy cywilno – wojskowej.
 5. Wykonywanie innych zadań z zakresu obronności i zadań obronnych zleconych przez Prokuratora Okręgowego.

 

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia;
 • znajomość aktualnego stanu prawnego z zakresu problematyki obronnej;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, aplikacjami biurowymi;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w prokuraturze.

 

Wymagania dodatkowe:

 • odbyty staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze lub ukończona aplikacja alternatywnie: prokuratorska, sędziowska, ogólna, administracyjna;
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach sztabowo – biurowych w jednostkach wojskowych bądź w obszarze spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej w administracji publicznej;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez ABW umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”;
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu;
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA);
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • zdjęcie;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych oraz o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

              Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie pocztą w terminie do dnia 10 maja 2013 roku na adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS - I.K.1110/ 6 /13)

 

              W przypadku przesłania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Tel. kontaktowy: 95 739-20-31

 

 

 

Informacja dodatkowa:

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach:

 • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 25 kwietnia  2013r.

                                                                                    Prokurator Okręgowy

                                                                                    w Gorzowie Wlkp. KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY.doc