PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.Nr 21, poz.129 ze zm.) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

 

 

sygnatura konkursu:       - I.K.1110/20/13

liczba etatów:     - 1 etat

stanowisko:        - wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:    - Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.

wynagrodzenie:  - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013r. w

                        sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych

                        pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2013

roku, poz.646).

 

            Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury - tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.).

 

Zakres zadań:

 •           wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach załatwianych przez

              prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji tj. m.in.:

 •           prowadzenie w formie elektronicznej repertoriów, wykazów, kontrolek, terminarzy, rejestrów;
 •           prowadzenie tematycznych zbiorów dokumentów;
 •           sporządzanie meldunków, sprawozdań statystycznych, zestawień;
 •           wykonywanie czynności zw. z postanowieniem o zabezpieczeniu majątkowym, poręczeniu majątkowym, zabezpieczeniu dowodów rzeczowych, zawieszeniu postępowania oraz w postępowaniu odwoławczym;
 •           przygotowywanie do wysyłki akt, pism procesowych, decyzji merytorycznych prokuratora;
 •           wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i ekspediowaniem poczty;
 •           maszynopisanie, porządkowanie akt, archiwizacja;
 •           udział w organizowanych dla stażystów zajęciach teoretycznych.

             

 

Wymagania niezbędne:

·         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

·         nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;

·         przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·         wykształcenie wyższe;

·         bardzo dobra znajomość języka polskiego;

·         umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, w tym biegła znajomość aplikacji biurowych MS Office;

·         wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w prokuraturze.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

·                wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu;

·                kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA);

·                własnoręcznie napisany życiorys;

·                zdjęcie;

·                kserokopia dowodu osobistego;

·                odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów;

·                kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia;

·                oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·                oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych oraz o niekaralności;

·                oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

              Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie pocztą w terminie do dnia 15 września 2013 roku  na  adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS - I.K.1110/20/13)

 

              W przypadku przesłania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Tel. kontaktowy: 95 739-20-31

 

Konkurs składał się będzie z trzech etapów:

 • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

Gorzów Wlkp., dnia  16 sierpnia 2013r.

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                                                      Wojciech Szcześniak kwestionariusz_osobowy_16_08_2013.doc      Kwestionariusz osobowy