PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2014-07-02 STAŻ URZĘDNICZY W PR SULĘCINIE

 

 

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE REJONOWEJ W SULĘCINIE

 

 

 

sygnatura konkursu:          - I.K.1110/17/14

liczba etatów:      - 1 etat

stanowisko:          - wspomagające pion orzeczniczy

miejsce pracy:     - Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie

wynagrodzenie:   - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013r. w

                               sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych

                               pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2013

roku, poz.646).

 

                Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury - tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.).

 

Zakres zadań:

                   - wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach załatwianych przez

                   prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji tj. m.in.:

 • prowadzenie w formie elektronicznej repertoriów, wykazów, kontrolek, terminarzy, rejestrów;
 • prowadzenie tematycznych zbiorów dokumentów;
 • sporządzanie meldunków, sprawozdań statystycznych, zestawień;
 • wykonywanie czynności zw. z postanowieniem o zabezpieczeniu majątkowym, poręczeniu majątkowym, zabezpieczeniu dowodów rzeczowych, zawieszeniu postępowania oraz w postępowaniu odwoławczym;
 • przygotowywanie do wysyłki akt, pism procesowych, decyzji merytorycznych prokuratora;
 • wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i ekspediowaniem poczty;
 • maszynopisanie, porządkowanie akt, archiwizacja;

- udział w organizowanych dla stażystów zajęciach teoretycznych.

                  

 

Wymagania:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, w tym biegła znajomość aplikacji biurowych MS Office;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w prokuraturze.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu;
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA);
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • zdjęcie;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia;
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych oraz o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

              Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie pocztą w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku  na  adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS - I.K.1110/17/14)

 

              W przypadku przesłania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Tel. kontaktowy: 95 739-20-31

 

Konkurs składał się będzie z trzech etapów:

 • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., oraz w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie, Plac Kościelny 1; nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

Gorzów Wlkp., dnia  01 lipca 2014r.

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                                                       Wojciech Szcześniak KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_PRSU.doc