PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

Konkurs Nr : I K 1110/ 26 /14

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Na podstawie art. 100c ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1085 roku o prokuraturze (tj.Dz.U.2011.270.1599 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2011.210.1257):

 

 

I.                  Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – 1,0 etat.

 

II. Wymagania:

na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

§  jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

§  jest nieskazitelnego charakteru,

§  ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

§  ukończył 24 lata,

§  ukończył aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

III. Wymagania dodatkowe:

§  zdolności analityczne,

§  znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word i Excel,

§  kreatywność,

§  komunikatywność,

§  odporność na stres,

§  wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

§  umiejętność pracy w zespole.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.      wniosek adresowany do Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,

2.      kwestionariusz osobowy,

3.      życiorys i informacja o zatrudnieniu oraz przebiegu pracy zawodowej,

4.      kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,

5.      oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej,

6.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenia, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby konkursu,

8.      trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

V. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia wraz z dokumentami:

Wymagane dokumenty kandydaci mogą składać do dnia 17 grudnia 2014 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2, pokój nr 20 (kadry) lub nadać drogą pocztową na adres prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu I.K.1110/26/14.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Osoby, które nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, a także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego postępowania konkursowego.

           

VI. Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu:

Konkurs odbędzie się 27 stycznia 2015r. o godz.1000 w sali konferencyjnej (pokój nr 7) Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie do dnia 23 grudnia 2014 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej prokuratury (www.prokuratura-gorzow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

VII. Informacje dodatkowe:

 

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej i trwa 90 minut. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

a/ testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury.

b/ dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

            Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają z części testowej konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy – co najmniej 8 punktów.

            Po zakończeniu konkursu, informacja o jego wynikach zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                 PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                                                                      Wojciech Szcześniak

 

  kwestionariusz_osobowy_25112014.doc      Kwestionariusz osobowy