PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

16.01.2015 r. - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wlkp., dnia  16 stycznia 2015r.

 

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

sygnatura konkursu:        - I.K.1110/25/14

liczba etatów:                     - 1 etat

stanowisko docelowe:       - księgowy

miejsce pracy:                    - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:                 - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2013 roku, poz.646).

 

                Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.).

 

Zakres zadań:

                  

-          dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych prokuratury zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości;

-          wprowadzanie do programu finansowo - księgowego i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości;

-          uzgadnianie sald i obrotów kont analitycznych, syntetycznych, rozrachunkowych, kosztowych i wydatkowych oraz kont pozabilansowych;

-          należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich archiwizowanie;

-          prowadzenie kasy;

-          inne czynności zlecone przez przełożonych;

-           udział w organizowanych dla stażystów zajęciach teoretycznych.

                  

Wymagania:

·         pełna zdolność do czynności prawnych;

·         nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;

·         przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·         wykształcenie wyższe – preferowane kierunkowe;

·         dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, podatków dochodowych od osób fizycznych, ustawy – prawo zamówień publicznych;

·         umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w rachunkowości, w tym biegła znajomość aplikacji MS Excel;

·         wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w prokuraturze i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Dodatkowo preferowane:

·         doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego w jednostce budżetowej;

·         znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania prokuratury;

·         znajomość i umiejętność posługiwania się programem finansowo-księgowym „ALBIT”.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

·                wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu (I.K.1110/25/14);

·                kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA);

·                własnoręcznie napisany życiorys;

·                kserokopia dowodu osobistego;

·                odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów;

·                kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia;

·                oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·                oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności;

·                oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

              Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie pocztą w terminie do dnia 02 lutego 2015 roku  na  adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS - I.K.1110/25/14)

 

              W przypadku przesłania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Telefon, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: 95 739-20-31

 

Konkurs składał się będzie z trzech etapów:

  • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
  • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                                                                      Wojciech Szcześniak kwestionariusz_osobowy_16012015.doc      Kwestionariusz osobowy

 oswiadczenia_16012015.docx      Oświadczenia do rekrutacji