PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2015-02-20 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

 

Konkurs Nr : I K 1110/ 8 /15

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP.

 

Na podstawie art. 100c ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1085 roku o prokuraturze (tj.Dz.U.2011.270.1599 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2011.210.1257):

 

 

 1. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – 1,0 etat.

 

II. Wymagania:

na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończył 24 lata,
 • ukończył aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 • zdolności analityczne,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word i Excel,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek adresowany do Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys i informacja o zatrudnieniu oraz przebiegu pracy zawodowej,
 4. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 5. oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenia, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby konkursu,
 8. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

V. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia wraz z dokumentami:

Wymagane dokumenty kandydaci mogą składać do dnia 25 marca 2015 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2, pokój nr 20 (kadry) lub nadać drogą pocztową na adres prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu I.K.1110/ 8 /15.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Osoby, które nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, a także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego postępowania konkursowego.

            Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie do dnia 8 kwietnia 2015 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (www.prokuratura-gorzow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

VI. Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu:

Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2015r. o godz.1000 w sali konferencyjnej (pokój nr 7) Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej i trwa 90 minut.

Praca konkursowa składa się z dwóch części:

 1. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury.
 2. dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

 

VII. Informacje dodatkowe:

 

            Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają z części testowej konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy – co najmniej 8 punktów (maksymalna liczba punktów jaką może zdobyć kandydat to odpowiednio: 36 i 12).

            Po zakończeniu konkursu, informacja o jego wynikach zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. kwestionariusz_osobowy_20022015doc.doc