PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2015.04.10 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - KASJER

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: kasjer w Wydziale III Budżetowo-Administracyjnym

 

sygnatura konkursu:        - I.K.1110/20/15

liczba etatów:                     - 1 etat

stanowisko docelowe:       - kasjer

miejsce pracy:                    - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:                 - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015 roku, poz.54).

 

                Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.).

 

Zakres zadań:

·         prowadzenie gospodarki kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcją kasową;

·         prowadzenie gospodarki kasowej w programie finansowo-księgowym;

·         prowadzenie rejestru depozytów;

·         przygotowywanie przelewów w systemie Videotel;

·         prowadzenie gospodarki bankowej w programie finansowo-księgowym;

 • obsługa programu „NBP Collect”;
 • naliczanie odsetek od depozytów bankowych w złotych i euro;
 • obsługa programu „e – PFRON”;
 • archiwizowanie dokumentów  księgowych;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego;
 • udział w organizowanych dla stażystów zajęciach teoretycznych.

 

Wymagania:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie co najmniej średnie ze zdanym egzaminem maturalnym;
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w rachunkowości, w tym dobra znajomość aplikacji MS Excel;
 • dobra znajomość przepisów o finansach publicznych, o rachunkowości w zakresie gospodarki kasowej, o ochronie wartości pieniężnych oraz  klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w prokuraturze i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Dodatkowo preferowane:

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach finansowo–księgowych;
 • znajomość i umiejętność posługiwania się programem finansowo-księgowym „ALBIT”;
 • znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania prokuratury.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

·                wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu (I.K.1110/20/15);

·                kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA);

·                własnoręcznie napisany życiorys;

·                kserokopia dowodu osobistego;

·                odpis lub kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i egzaminu maturalnego;

·                kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, umiejętności i uprawnienia;

·                oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·                oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności;

·                oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

              Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie pocztą w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku  na  adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS - I.K.1110/20/15)

 

              W przypadku przesłania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Telefon, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: 95 739-20-31

 

Konkurs składał się będzie z trzech etapów:

 • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

Gorzów Wlkp., dnia  10 kwietnia 2015r.

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                                                                      Wojciech Szcześniak        kwestionariusz_20150410a.doc      Kwestionariusz osobowy

 oswiadczenia_20150410a.docx      Oświadczenia do rekrutacji