PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2015.04.10 - KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - Inspektor

Zgodnie z art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj.Dz.U. z 2014 roku, poz.400) Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza:

 

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- na docelowe stanowisko: inspektor w Wydziale I Organizacyjnym

 

sygnatura konkursu:        - I.K.1110/9/15

liczba etatów:                         - 1 etat

stanowisko docelowe:            - inspektor

miejsce pracy:                        - Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2

wynagrodzenie:         - określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015 roku, poz.54).

 

            Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem (art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2011 roku Nr 109, poz.639 ze zm.).

 

Zakres zadań:

- prowadzenie biurowości w zakresie szkoleń i dokształcania pracowników oraz w części sprawy kadrowo-płacowe, w tym m.in.:

§  prowadzenie dokumentacji aplikantów, studentów i uczniów odbywających praktyki w prokuraturze;

§  prowadzenie rejestrów i wykazów pracowników uczestniczących w szkoleniach, kursach oraz dokształcających się;

§  przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami wewnętrznymi;

§  sporządzanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników prokuratury;

§  obsługa programu komputerowego „ALBIT-PŁACE” - sporządzanie list płac wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy i umów cywilno-prawnych oraz świadczeń wypłacanych prokuratorom w stanie spoczynku i osobom uprawnionym do uposażeń rodzinnych; naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne;

§  sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji rozliczeniowej, deklaracji i raportów - obsługa programu PŁATNIK;

§  naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

§  sporządzanie rocznych rozliczeń pobranych zaliczek na podatek dochodowy;

§  sporządzanie i wydawanie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;

§  sporządzanie sprawozdań statystycznych, informacji, zestawień i analiz dotyczących wykonywanych zadań;

§  sporządzanie projektów i przepisywanie pism dotyczących wykonywanych zadań;

                   - inne czynności zlecone przez przełożonych;

                   - udział w organizowanych dla stażystów zajęciach teoretycznych.

Wymagania:

·         pełna zdolność do czynności prawnych;

·         nieposzlakowana opinia, niekaralność sądowa, w tym za przestępstwa skarbowe;

·         przeciwko osobie ubiegającej się o przyjęcie na staż urzędniczy nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·         wykształcenie wyższe;

·         dobra znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków od osób fizycznych i prawa pracy. Dodatkowo preferowana znajomość przepisów dot. funkcjonowania prokuratury;

·         umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, w tym biegła znajomość aplikacji biurowych MS Office i programu PŁATNIK. Preferowana umiejętność posługiwania się programem ALBIT-PŁACE;

·         wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w prokuraturze.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

·                wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu (I.K.1110/9/15);

·                kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl w zakładce PRACA);

·                własnoręcznie napisany życiorys;

·                kserokopia dowodu osobistego;

·                odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów;

·                kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia;

·                oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

·                oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności;

·                oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

              Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie pocztą w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku  na  adres:

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem na kopercie: KONKURS - I.K.1110/9/15)

              W przypadku przesłania dokumentów droga pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Telefon, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje: 95 739-20-31

 

Konkurs składał się będzie z trzech etapów:

  • etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  • etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,
  • etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. www.prokuratura-gorzow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., nie później niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

 

Gorzów Wlkp., dnia  10 kwietnia 2015r.

PROKURATOR OKRĘGOWY

                                                                                                                                       Wojciech Szcześniak        kwestionariusz_20150410.doc      Kwestionariusz osobowy

 oswiadczenia_20150410.docx      Oświadczenia do rekrutacji